Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Adquisicións intracomunitarias de bens realizadas por empresarios e profesionais

Requisitos que deben darse para que se produza este feito impoñible:

 1. Debe producirse a obtención do poder de disposición a título oneroso sobre bens mobles corporais.

 2. Os bens han de ser transportados dende outro Estado membro ao territorio de aplicación do imposto polo transmitente, o adquirente ou un transportista que actúe en nome e por conta de calquera deles.Se non houbese transporte dende outro Estado membro daríase á operación o tratamento de entrega interior no Estado en que se produza.

 3. O transmitente debe ser empresario ou profesional.

 4. O adquirente debe ser empresario ou profesional ou persoa xurídica que non actúe como tal.

Exemplos:

 • Un comerciante minorista realiza por teléfono un pedido a un empresario francés.Posteriormente o empresario francés transporta as mercadorías na súa furgoneta ao territorio de aplicación do imposto e entrégaas.

  O comerciante minorista efectúa unha adquisición intracomunitaria de bens suxeita ao IVA en España ao cumprirse todos os requisitos:existe unha adquisición, un transporte das mercadorías dende outro Estado membro ao territorio de aplicación do IVA español, o transmitente é empresario ou profesional e o adquirente é tamén empresario ou profesional (aínda que tribute no réxime especial da recarga de equivalencia), as adquisicións intracomunitarias que realice no territorio de aplicación do IVA español están suxeitas ao devandito tributo.

 • Un empresario español entrega mercadorías a un empresario establecido en Holanda que sen sacalas do territorio español as vende a outra empresa española.

  Prodúcense dúas entregas de bens:

  A primeira, é a venda de produtos á empresa holandesa:neste caso non hai operación intracomunitaria, xa que as mercadorías non saen do territorio español, polo tanto, debe repercutirse o IVA.A segunda, é a venda en España pola empresa holandesa, neste caso, tamén se trata dunha operación interior suxeita ao IVA xa que non hai transporte fóra de España.

Dende 1 de marzo de 2020, inclúese no concepto de adquisición intracomunitaria de bens a obtención do poder de disposición sobre bens mobles corporais no marco dun acordo de vendas de bens en consigna.