Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

As cotas soportadas deben ter a consideración legal de deducibles

Neste punto, hai que ter en conta tres circunstancias:

 1. Son deducibles as cotas devindicadas no territorio de aplicación do IVA español (Península e Baleares), soportadas por repercusión directa que correspondan a operacións suxeitas e non exentas.

  Exemplo:

  As cotas do IVA soportadas por un empresario nun país distinto de España non son deducibles no noso país por non se devindicar no territorio de aplicación do imposto.Para recuperar as devanditas cotas, o empresario deberá acudir á Administración tributaria do país en que as soportou.Se se trata dun Estado membro da Comunidade Europea, o empresario debe presentar o formulario aloxado para o efecto na páxina Web da Axencia Tributaria.Neste caso, o Estado membro en cuestión estará obrigado a devolver as cotas soportadas conforme ás previsións contidas na normativa comunitaria.Se se trata dun país non comunitario, haberá que estar ao que dispoña a súa normativa interna.

 2. As cotas non poden deducirse en contía superior á que legalmente corresponda.

  Exemplo:

  Un editor vende libros por 10.000 euros a un libreiro repercutíndolle 2.100 euros de IVA (aplica, polo tanto, un tipo impositivo do 21 por cento).Os libros deben gravarse ao 4 por cento, segundo a Lei.

  Aínda cando o libreiro pagase os 2.100 euros, só terá dereito a deducir o 4 por cento, é dicir, 400 euros.Iso sen prexuízo da obriga por parte do editor de rectificar a repercusión errónea efectuada.

 3. As cotas non poden deducirse antes de que se tivesen devindicado conforme a dereito (consulte o apartado do Devindicación no capítulo 4 deste Manual práctico).