Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Facturas de rectificación

1.Supostos de rectificación

Deberase expedir unha factura rectificadora nos casos en que a factura orixinal non cumpra algún dos requisitos establecidos como obrigatorios nos artigos 6 ou 7 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.Tamén será obrigatoria a expedición dunha factura rectificadora nos casos en que as cotas repercutidas teríanse determinado incorrectamente ou teríanse producido as circunstancias que dan lugar á modificación da base impoñible.

O Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria pode autorizar outros procedementos de rectificación de facturas, logo de solicitude dos interesados, cando quede xustificado polas prácticas comerciais ou administrativas do sector de actividade de que se trate.

Non teñen a consideración de facturas rectificadoras as que se expidan en substitución de facturas simplificadas expedidas con anterioridade, sempre que estas cumprisen os requisitos regulamentarios.

A expedición da factura rectificadora efectuarase tan pronto como o obrigado a expedilas teña constancia das circunstancias que obrigan á súa expedición, sempre e cando non tivesen transcorrido catro anos a partir do momento en que se devindicou o imposto ou, no seu caso, da data en que se producisen as circunstancias reguladas no artigo 80 da Lei do imposto (modificación da base impoñible do imposto).

As facturas rectificadoras deberán remitirse antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se tivese expedido a factura.

2.Requisitos xerais das facturas de rectificación

A rectificación realizarase mediante a expedición dunha nova factura na que se farán constar os datos identificativos da factura rectificada.

Poderase efectuar a rectificación de varias facturas nun único documento de rectificación, sempre que se identifiquen todas as facturas rectificadas.

A devandita factura rectificadora deberá cumprir os requisitos que se establecen como obrigatorios con carácter xeral.

Cando o que se expida sexa unha factura rectificadora, a base impoñible e a cota pódense consignar ben indicando directamente o importe da rectificación, sexa o resultado positivo ou negativo, ou ben tal e como queden tras a rectificación efectuada, sendo obrigatorio neste último caso sinalar o importe da rectificación.

En todas as facturas rectificadoras se fará constar a súa condición de documento rectificador e a identificación das facturas rectificadas.

Non obstante, hai dúas excepcións a estes requisitos:

  1. Cando a modificación da base impoñible sexa consecuencia da devolución de mercadorías ou de envases e embalaxes e pola operación na que se entregaron teríase expedido factura ou factura simplificada, non será necesaria a expedición dunha factura ou factura simplificada rectificadora, senón que poderase practicar a rectificación na factura que se expida por unha operación posterior que teña o mesmo destinatario sempre que o tipo impositivo aplicable a todas as operacións sexa o mesmo, con independencia de que o resultado sexa positivo ou negativo.

  2. Cando a modificación da base impoñible teña a súa orixe na concesión de descontos ou bonificacións por volume de operacións, así como nos demais casos en que se autoricen polo Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, non será necesaria a especificación das facturas rectificadas, e abondará a simple determinación do período a que se refiran.