Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo

1.Unha comunidade de propietarios adquire bens e servizos necesarios para os elementos comúns do terreo recibindo as facturas ao seu nome.Pode facturar os propietarios o importe desta reparación?

Non, unha comunidade de propietarios en réxime de propiedade horizontal, que adquire bens e servizos necesarios para o mantemento dos elementos, pertenzas e servizos comúns e que distribúe os gastos entre os comuneiros non realiza actividades empresariais, senón que ten a consideración de consumidor final para os efectos do IVA.

2.Quen debe ingresar o imposto no caso dun servizo suxeito ao IVA español que consiste na confección dun programa informático por encarga do cliente conforme á súa especificación realizado por unha empresa alemá non establecida a un suxeito pasivo español?

A empresa española, posto que é suxeito pasivo por investimento.

3.Cando se devindica o imposto no caso de que se vendan bens con condición suspensiva e supoñendo que non houbo pagamentos anticipados?

O imposto devindícase cando os bens se poñan en posesión do adquirente, aínda que non se transmita a propiedade.

4.Forma parte da base impoñible do IVA o importe da fianza entregada ao arrendador polo arrendatario dun local?

As cantidades de diñeiro entregadas ao arrendador en concepto de fianza que deben ser devoltas ao termo do contrato ao arrendatario non integran a base impoñible ao non ter o carácter de contraprestación.

5.Nas facturas rectificadoras por devolución de mercadoría.Aplícase o tipo impositivo vixente ao realizarse a venda ou o vixente no momento de producirse a devolución?

O tipo aplicable nas facturas rectificadoras será o vixente no momento da devindicación das operacións cuxas facturas son obxecto de rectificación.

6.Pode modificarse a base impoñible en caso de non pagamento polo cliente da cantidade debida?

Como regra xeral non é posible modificar a base impoñible.Só é posible cando exista auto de declaración de concurso de acredores, de conformidade co disposto na Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal, vixente dende o 1 de setembro, ou cando o crédito sexa incobrable de acordo co artigo 80.Cuatro da LIVA.

7.A que tipo tributa o pan común?

O pan común tributa ao tipo reducido do 4 por cento e inclúe o pan loitado, de miolo duro e o pan de flama ou miolo brando.

8.A que tipo tributan os cereais para a alimentación do gando?

Tributarán o tipo reducido do 4 por cento sempre que teñan a condición de produtos naturais, con independencia do destino que lles dea o adquirente (alimentación humana, animal ou outros fins).

9.A que tipo tributa a venda de mochilas escolares e crebacabezas didácticos?

Ao tipo xeral de 21 por cento.

10.A que tipo tributa a entrega dun piso que vai ser destinado a oficinas dunha empresa?

Tributará ao tipo reducido do 10 por cento sempre que, obxectivamente considerado, sexa apto para a súa utilización como vivenda, aínda que se utilice para outros fins.

11.Pode aplicarse o tipo do 4% aos servizos de reparación dun turismo utilizado para o transporte dunha persoa con mobilidade reducida?

Non, os servizos de reparación aos que se pode aplicar o 4% son exclusivamente os relativos á reparación dos vehículos comprendidos no número 20 do Anexo I do Real Decreto Lexislativo 339/1990.

12.A que tipo tributa a venda de libros de texto?

Ao tipo reducido do 4 por cento.

13.A que tipo tributa a entrada a salas cinematográficas?

A partir do 5 de xullo de 2018, tributarán o tipo reducido do 10 por cento.Ata a devandita data, ao tipo xeral do 21 por cento.