Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Requisitos formais

1.Con carácter xeral, os libros rexistro deben levarse:

 • Con claridade e exactitude.

 • Por orde de datas.

 • Sen espazos en branco, interpolacións, raspaduras nin riscaduras.No Libro Rexistro de bens de investimento deixaranse espazos en branco en previsión dos posibles cálculos e axustes da pro rata definitiva.

 • Os erros ou omisións deben salvarse a continuación inmediatamente que se advirtan.

 • As anotacións deberán ser feitas expresando os valores en euros, debendo efectuarse a conversión cando a factura se expedise nunha divisa distinta.

 • As páxinas deben estar numeradas correlativamente.

2.Non obstante o anterior, os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, deben levarse atendendo ás especificacións normativas e técnicas desenvolvidas na Orde HFP/417/2017, do 12 de maio.

O procedemento establecido para realizar a devandita subministración será:

 • Mediante os servizos web baseados no intercambio de mensaxes en formato XML.

  Cada unha destas mensaxes conterá un número máximo de rexistros de facturación por envío.Este número máximo será que se defina na Sede electrónica da AEAT en Internet.(Actualmente este número máximo de rexistros por cada envío é de 10.000, non obstante, o número de envíos é ilimitado).

  Só se poden realizar envíos con certificado electrónico, incluídos os certificados electrónicos de selo.

 • Mediante a utilización do formulario web. Permitirase a subministración dos rexistros de facturación de forma individual.Os envíos pódense realizar con certificado electrónico, e no seu caso con cl@ve (persoa física titular do libro ou apoderada).