Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Contido dos documentos rexistrais

Os Libros Rexistro deben permitir determinar con precisión en cada período de liquidación:

  • O importe total do IVA repercutido aos seus clientes (e, no seu caso, o importe cobrado).

  • O importe total do imposto soportado polas súas adquisicións ou importacións de bens ou polos servizos recibidos ou, no seu caso, polos autoconsumos que realice (e, no seu caso, o importe cobrado).

  • A situación dos bens a que se refiren as operacións que deben constar no Libro Rexistro de determinadas operacións intracomunitarias, en tanto non teña lugar a devindicación das entregas ou adquisicións intracomunitarias.