Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Requisitos

Serán inscritos no rexistro, previa solicitude, os suxeitos pasivos en que concorran os seguintes requisitos:

 1. Que soliciten a inscrición mediante a presentación dunha declaración censual.

 2. Que se encontren ao corrente das súas obrigas tributarias.

 3. Que non se encontren nalgún dos supostos que poderían dar lugar a baíxaa preventivo no rexistro de devolución mensual ou á revogación do número de identificación fiscal.

 4. Que non realicen actividades que tributen no réxime simplificado.

 5. No caso de entidades acollidas ao réxime especial do grupo de entidades, a inscrición no rexistro só procederá cando todas as entidades do grupo que apliquen o devandito réxime especial así acordáseno e reúnen os requisitos establecidos neste apartado.

  O incumprimento dos requisitos por parte de calquera destas entidades comportará a non admisión ou, se é o caso, a exclusión do rexistro de devolución mensual da totalidade das entidades do grupo que apliquen o réxime especial.

  A solicitude de inscrición no rexistro e, se é o caso, a solicitude de baixa, deberán ser presentadas á Administración Tributaria pola entidade dominante e terán que referirse á totalidade das entidades do grupo que apliquen o réxime especial.

  As actuacións dirixidas a tramitar as solicitudes de inscrición ou baixa no rexistro, así como á comprobación do mantemento dos requisitos de acceso ao mesmo en relación con entidades xa inscritas, entenderanse coa entidade dominante na súa condición de representante do grupo.