Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Exención de determinadas operacións con ouro de investimento

Establécese a exención, con posibilidade de renuncia cando concorran os requisitos que máis adiante se indican, das seguintes operacións.

  1. As entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións de ouro de investimento.

    Inclúense, en concepto de entregas, os préstamos e as operacións de permuta financeira, así como as operacións derivadas de contratos de futuro ou a prazo, sempre que teñan por obxecto ouro de investimento e impliquen a transmisión do poder de disposición.

    Non se aplica esta exención:

    • Ás prestacións de servizos que teñan por obxecto ouro de investimento.

    • Ás adquisicións intracomunitarias de ouro de investimento cando o empresario que efectúe a entrega renuncie á exención no réxime especial previsto no Estado membro de orixe.

  2. Os servizos de mediación en nome e por conta allea nas operacións exentas.

En caso de concorrencia desta exención coa prevista no artigo 25 da Lei de IVA (entregas de bens destinadas a outro Estado membro) prevalece a prevista para o ouro de investimento, salvo renuncia.