Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Funcionamento xeral do imposto

Na aplicación do imposto polos empresarios ou profesionais pódense distinguir dous aspectos:

  1. Polas súas vendas ou prestacións de servizos, repercuten aos adquirentes ou destinatarios as cotas do IVA que correspondan, con obriga de ingresalas no Tesouro.

  2. Polas súas adquisicións, soportan cotas que teñen dereito a deducir nas súas autoliquidacións periódicas.En cada liquidación, declárase o IVA repercutido aos clientes, restando deste o soportado nas compras e adquisicións aos provedores, podendo ser o resultado tanto positivo como negativo.

Se o resultado é positivo, debe ingresarse no Tesouro.Se é negativo, con carácter xeral, compénsase nas autoliquidacións seguintes.Só se ao final do exercicio, na última declaración presentada, o resultado é negativo ou se se trata de suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual, en calquera declaración, pódese optar por solicitar a devolución ou ben compensar o saldo negativo nas liquidacións seguintes.

Exemplo:

Neste exemplo ponse de manifesto o funcionamento do imposto.Trátase dun produto industrial cuxa cadea de produción se inicia coa venda de materias primas para a súa transformación e que remata coa venda ao consumidor final.Para simplificar, suponse que o empresario que vende as materias primas non soportou IVA.O tipo aplicado é o actual vixente do 21%.

Total 105
Cadea de produciónPrezo sen impostoIVA repercutido
(21%)
Prezo de vendaIVE soportadoIVA a ingresar
Materias primas 100 21 121 0 21 - 0 = 21
Transformación 200 42 242 21 42 - 21 = 21
Almacenista 400 84 484 42 84 - 42 = 42
Venda por detallista 500 105 605 84 105 - 84 = 21

Cada un dos empresarios soportou o imposto que lle ha sido repercutido polo seu provedor, sendo esta cota a cantidade que poden deducir ao presentar as súas correspondentes autoliquidacións do IVA.

A repercusión final, é dicir, o imposto pagado polo consumidor final en concepto de IVA, foi 105 euros, que provén de multiplicar o prezo final do produto, 500 euros, polo tipo impositivo do 21%.Este imposto foi ingresado na Facenda Pública pouco a pouco por cada empresario ou profesional en función do valor engadido ao ben ou servizo na súa concreta fase de produción e distribución.

O imposto págao finalmente o consumidor final dos bens, pero os que o ingresan no Tesouro son os empresarios ou profesionais que prestan os servizos ou entregan os bens.