Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

E) Operacións non suxeitas

1. Adquisicións intracomunitarias de bens

Estarán non suxeitas e polo tanto non deben declararse, as seguintes adquisicións intracomunitarias de bens realizados no territorio de aplicación do IVE español:

 1. Aquelas en que o empresario ou profesional transmitente benefíciese do réxime de franquía do imposto no Estado membro desde o que se inicia o transporte.

  Na lexislación española que regula o IVE, non está contemplado ningún réxime de franquía.

 2. Aquelas en que a correspondente entrega no Estado membro de orixe tributase con suxeición ás regras do réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección no Estado membro de inicio do transporte.

 3. Aquelas que se correspondan coas entregas de bens que teñan que ser obxecto de instalación ou montaxe.

 4. Aquelas que se correspondan coas vendas intracomunitarias a distancia prevista no artigo 68.Tres.a) da LIVE.

 5. Aquelas que se correspondan coas entregas de bens obxecto de Impostos Especiais a que se refire o artigo 68. Cinco da LIVE.

 6. As entregas exentas no Estado membro de orixe por tratarse de operacións asimiladas a exportacións referentes a buques, aeronaves e relacións diplomáticas e internacionais e OTAN.

 7. Aquelas que se correspondan coas entregas de gas a través dunha rede de gas natural situada no territorio da Comunidade ou de calquera rede conectada á devandita rede, as entregas de electricidade ou as entregas de calor ou de frío a través das redes de calefacción ou de refrixeración que se entendan realizadas no territorio de aplicación do imposto de acordo co artigo 68.Seis da LIVE.

 8. Tampouco estarán suxeitas, agás renuncia á non suxeición, as adquisicións intracomunitarias de bens realizados por:

  1. Os suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca, respecto dos bens destinados ao desenvolvemento da actividade sometida ao devandito réxime.

  2. Os suxeitos pasivos que realicen exclusivamente operacións que non orixinan o dereito á dedución total ou parcial do imposto.

  3. As persoas xurídicas que non actuen como empresarios ou profesionais.

  A non suxeición só se aplicará respecto das adquisicións intracomunitarias de bens, efectuadas polas persoas indicadas, cando o importe total das adquisicións de bens procedentes dos demais Estados membros, excluído o imposto reportado nos devanditos Estados, non acadase no ano natural precedente 10.000 euros. A non suxeición aplicarase no ano natural en curso ata acadar o citado importe.

  Non obstante, estarán suxeitas en todo caso as seguintes adquisicións intracomunitarias efectuadas polas persoas e entidades a que se refiren as letras a), b) e c) citadas anteriormente neste mesmo punto:

  • As adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novo.

  • As adquisicións intracomunitarias de bens obxecto de impostos especiais.

2. Importacións

Cando o ben se coloque en zona franca, depósito franco e outro depósitos ou vincúlese aos réximes aduaneiros ou fiscais, agás o réxime de depósito distinto do aduaneiro, a importación só se producirá cando o ben saia das devanditas áreas ou abandone os citados réximes e sempre que o ben non sexa obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.