Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Regularización das proporcións de tributación

A nova redacción do artigo 29 da Lei 12/2002, do 23 de maio, pola que se aproba o Concerto Económico co País Vasco, modificada pola Lei 10/2017, do 28 de decembro, establece que nos supostos en que os contribuíntes estivesen sometidos á competencia exaccionadora dunha Administración tributaria, foral ou común, nos períodos de liquidación anteriores ao momento en que inicien a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos e a outra diferente nos períodos de liquidación posteriores, ou cando variase substancialmente a proporción en que tributan ás distintas Administracións, común ou forais, nos mencionados períodos de liquidación, procederán á regularización das cotas devoltas.

Entenderase que variou substancialmente a proporción en que tributan ás distintas Administracións, común ou forais, cando a proporción correspondente a algunha das Administracións variase en, polo menos, 40 puntos porcentuais.

Esta regularización efectuarase de conformidade coas porcentaxes de tributación a cada unha das Administracións afectadas correspondentes ao primeiro ano natural completo posterior ao inicio da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos.

Os suxeitos pasivos deberán presentar unha declaración específica ante todas as Administracións tributarias afectadas pola regularización, no mesmo prazo en que corresponda presentar a última declaración-liquidación do primeiro ano natural completo posterior ao inicio da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes á súa actividade.

A declaración ante a AEAT efectuarase a través do modelo 318, que deberá presentarse, se é o caso, no prazo de presentación da última declaración do primeiro ano natural completo posterior ao inicio das entregas de bens ou prestacións de servizos.

Os modelos de declaración a presentar ante as Deputacións Forais do País Vasco serán os que correspondan de acordo coa normativa foral.

Esta regularización non terá efectos económicos fronte aos contribuíntes.

As Administracións deberán asumir a devolución das cotas correspondentes aos períodos de liquidación anterior ao momento en que inicien a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos, o que dará lugar a que deban compensarse entre si as cantidades que correspondan.