Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris i professionals

Requisits que s'han de donar perquè es produïsca este fet imposable:

 1. S'ha de produir l'obtenció del poder de disposició a títol onerós sobre béns mobles corporals.

 2. Els béns han de ser transportats des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'impost pel transmitent, l'adquirent o un transportista que actue en nom i per compte de qualsevol d'ells.Si no hi haguera transport des de cap altre Estat membre es donaria a l'operació el tractament de lliurament interior en l'Estat en què es produïsca.

 3. El transmitent ha de ser empresari o professional.

 4. L'adquirent ha de ser empresari o professional o persona jurídica que no actue com a tal.

Exemples:

 • Un comerciant minorista realitza per telèfon una comanda a un empresari francés.Posteriorment l'empresari francés transporta les mercaderies a la seua furgoneta al territori d'aplicació de l'impost i les lliura.

  El comerciant minorista efectua una adquisició intracomunitària de béns subjecta al IVA a Espanya en complir-se tots els requisits:existix una adquisició, un transport de les mercaderies des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació del IVA espanyol, el transmitent és empresari o professional i l'adquirent és també empresari o professional (encara que tribute en el règim especial del recàrrec d'equivalència), les adquisicions intracomunitàries que realitze al territori d'aplicació del IVA espanyol estan subjectes a l'esmentat tribut.

 • Un empresari espanyol lliura mercaderies a un empresari establit a Holanda que sense haver-les tret del territori espanyol les ven a una altra empresa espanyola.

  Es produïxen dos lliuraments de béns:

  La primera, és la venda de productes a l'empresa holandesa:en este cas no hi ha operació intracomunitària, ja que les mercaderies no ixen del territori espanyol, per tant, s'ha de repercutir el IVA.La segona, és la venda a Espanya per l'empresa holandesa, en este cas, també es tracta d'una operació interior subjecta al IVA ja que no hi ha transport fora d'Espanya.

Des d'1 de març de 2020, s'inclou en el concepte d'adquisició intracomunitària de béns l'obtenció del poder de disposició sobre béns mobles corporals en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.