Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Xestión do imposto

Os empresarios ou profesionais acollidos ao réxime simplificado terán que presentar as seguintes autoliquidacións:

 1. Autoliquidacións:

  • As autoliquidacións correspondentes aos tres primeiros trimestres, presentaranse durante os vinte primeiros días dos meses de abril, xullo e outubro, no modelo 303.

   Nestas tres autoliquidacións efectuaranse os ingresos a conta da cota do réxime simplificado, así como a liquidación das operacións indicadas no artigo 123, apartado un, letra B, da Lei do IVA (adquisicións intracomunitarias, investimento do suxeito pasivo e transmisión e adquisición de activos fixos), se non se optou pola liquidación de tales operacións no último trimestre.

   A domiciliación dos pagamentos destes ingresos a conta dos trimestres primeiro, segundo e terceiro poderase realizar dende o día 1 ata o 15 dos meses de abril, xullo e outubro, respectivamente.

   Non obstante, cando o último día do prazo para a presentación das autoliquidacións, de acordo co establecido pola súa normativa reguladora, sexa inhábil, o prazo de domiciliación bancaria, ampliarase o mesmo número de días que resulte ampliado o prazo de presentación das devanditas autoliquidacións.

  • A autoliquidación final correspondente ao cuarto trimestre, presentarase tamén a través do modelo 303, durante os trinta primeiros días do mes de xaneiro do ano posterior.Se o resultado é a ingresar, o pagamento poderá domiciliarse dende o día 1 ata o 25 do mes de xaneiro.

   Non obstante, cando o último día do prazo para a presentación da autoliquidación final, de acordo co establecido pola súa normativa reguladora, sexa inhábil, o prazo de domiciliación bancaria, ampliarase o mesmo número de días que resulte ampliado o prazo de presentación da devandita autoliquidación.

   Adicionalmente e coa finalidade de reducir cargas administrativas, estableceuse que aqueles contribuíntes que cumpran determinados requisitos establecidos por Orde ministerial, estarán exonerados da obriga de presentar a Declaración-resumo anual do IVA (modelo 390) conforme ao establecido no artigo 71 do Regulamento do IVA.A devandita exoneración non ten carácter opcional.

   O colectivo obxecto de exoneración desta obriga é o integrado por suxeitos pasivos do Imposto obrigados á presentación de autoliquidacións periódicas, con período de liquidación trimestral que tributando só en territorio común realicen exclusivamente as actividades seguintes:

   1. Actividades que tributen en réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, e/ou

   2. Actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos.

   A exoneración manterase no caso de que realicen, ademais, actividades polas que non exista obriga de presentar autoliquidacións periódicas.

   Polo tanto, o empresario ou profesional acollido ao réxime simplificado exclusivamente, debe cumprir o apartado específico reservado aos suxeitos pasivos exonerados da Declaración-resumo anual do Imposto requirido para estes efectos no modelo de autoliquidación do Imposto (modelo 303) correspondente ao último período de liquidación do ano en relación coas actividades ás que se refire a declaración e o detalle do volume total de operacións realizadas no exercicio.

   Esta exoneración non procede no caso de que non exista obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio por declarar a baixa no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores antes do inicio deste.

 2. Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido:ademais das autoliquidacións descritas (modelo 303), deberán presentar a Declaración-resumo anual do IVA, modelo 390, os empresarios ou profesionais acollidos a este réxime especial que non cumpran os requisitos establecidos por Orde ministerial para ser obxecto de exoneración da obriga de presentar a Declaración-resumo anual do IVA conforme ao establecido no artigo 71 do Regulamento do IVA.