Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Funcionamento

1.Determinación da base impoñible operación por operación

Os suxeitos pasivos que cumpran os requisitos que veremos posteriormente teñen dúas alternativas en cada unha das súas operacións:

 1. Aplicar o réxime especial ás súas entregas:

  1. Nas transmisións repercutirán o IVA aplicando o tipo impositivo correspondente ao ben entregado, aplicando un procedemento especial de determinación da base impoñible.

  2. O IVA soportado nas adquisicións dos bens revendidos non é deducible, sen prexuízo da dedución das restantes cotas soportadas no exercicio da súa actividade (teléfono, alugueres, reparacións, etc.).

  3. A base impoñible será a marxe de beneficio.

 2. Aplicar o réxime xeral do imposto.Sen necesidade de comunicación poden non aplicar o réxime especial nas súas entregas, o que supón que:

  1. Deben repercutir o IVA sobre a totalidade da contraprestación.

  2. Poden deducir as cotas que eventualmente tivesen soportado na adquisición dos bens revendidos, aínda que sen poder practicar a dedución ata que se devindiquen as correspondentes entregas.

2.Determinación da base impoñible de forma global.

Cando o suxeito pasivo opte pola determinación da base impoñible mediante a marxe de beneficio global, debe determinar por este procedemento a base impoñible de todas as entregas de bens a que se refire a aplicación do devandito réxime de marxe global, sen que poida aplicar o réxime xeral do imposto respecto de tales entregas.