Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Empresarios ou profesionais aos que se aplica

 1. Aos cales non veñan desenvolvendo actividades empresariais ou profesionais e adquiran a condición de empresarios ou profesionais por adquirir bens ou servizos coa intención de destinalos á realización de actividades empresariais e profesionais.

  Para estes efectos, é necesario que o interesado poida acreditar os elementos obxectivos que confirmen que tiña tal intención no momento en que efectuou a adquisición ou importación dos bens ou servizos.A Administración tributaria pódelle esixir a devandita acreditación.

  O interesado poderá efectuar a devandita acreditación por calquera dos medios de proba admitidos en dereito.En particular, poderá ter en conta as seguintes circunstancias:

  • A natureza dos bens e servizos adquiridos ou importados, que deberá estar en consonancia coa índole da actividade que se ten intención de desenvolver.

  • O período transcorrido entre a adquisición ou importación dos devanditos bens e servizos e a utilización efectiva destes na actividade.

  • O cumprimento das obrigas formais, rexistrais e contables esixidas aos empresarios ou profesionais.

  • Dispoñer de, ou ter solicitado, as autorizacións, permisos ou licenzas necesarios para o desenvolvemento da actividade.

  • Ter presentado declaracións tributarias correspondentes á actividade.

  Se o adquirente ou importador dos bens ou servizos non pode achegar a acreditación a que se refiren os parágrafos anteriores, se considerará que este non tiña a condición de empresario ou profesional no momento da devandita adquisición ou importación, e non caberá a dedución das cotas do IVA soportadas.Isto é así mesmo no caso de que, nun momento posterior á adquisición ou importación dos bens ou servizos, o interesado decida destinalos ao exercicio dunha actividade empresarial ou profesional.

 2. Aos que sexan xa empresarios ou profesionais por realizar actividades empresariais ou profesionais e inicien unha actividade que constitúa un sector diferenciado.