Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Procedemento de inscrición no rexistro de devolución mensual

As solicitudes de inscrición no rexistro presentaranse no mes de novembro do ano anterior a aquel en que deban producir efectos.A inscrición no rexistro realizarase dende o día 1 de xaneiro do ano no que deba producir efectos.Non obstante, os suxeitos pasivos que non solicitasen a inscrición no rexistro no prazo establecido no parágrafo anterior, así como os empresarios ou profesionais que non iniciasen a realización de entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes a actividades empresariais ou profesionais pero adquirisen bens ou servizos coa intención, confirmada por elementos obxectivos, de destinalos ao desenvolvemento de tales actividades, poderán igualmente solicitar a súa inscrición no rexistro durante o prazo de presentación das autoliquidacións periódicas.En ambos os dous casos, a inscrición no rexistro producirá efectos dende o día seguinte a aquel no que finalice o período de liquidación das devanditas autoliquidacións.

A entidade dominante dun grupo que vaia optar pola aplicación do réxime especial do grupo de entidades, no que todas elas acordasen, así mesmo, solicitar a inscrición no rexistro, deberá presentar a solicitude conxuntamente coa opción polo devandito réxime especial, na mesma forma, lugar e prazo que esta, producindo efectos dende o inicio do ano natural seguinte.No suposto de que os acordos para a inscrición no rexistro se adoptasen con posterioridade, a solicitude deberá presentarse durante o prazo de presentación das autoliquidacións periódicas, producindo efectos dende o día seguinte a aquel no que finalice o período de liquidación das devanditas autoliquidacións.

A presentación de solicitudes de inscrición no rexistro fóra dos prazos establecidos levará consigo a súa desestimación e arquivo sen máis trámite que o de comunicación ao suxeito pasivo.

Os suxeitos pasivos poderán entender desestimada a solicitude de inscrición no rexistro se transcorridos tres meses dende a súa presentación, non recibiron notificación expresa da resolución do expediente.

O incumprimento dalgún dos requisitos establecidos no apartado anterior, ou a constatación da inexactitude ou falsidade da información censal facilitada á Administración Tributaria, será causa abondo para a denegación da inscrición no rexistro ou, en caso de tratarse de suxeitos pasivos xa inscritos, para a exclusión pola Administración Tributaria do devandito rexistro.

A exclusión do rexistro producirá efectos dende o primeiro día do período de liquidación no que se notificase o respectivo acordo e determinará a inadmisión da solicitude de inscrición durante os tres anos seguintes á data de notificación da resolución que acorde esta.

Os suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual estarán obrigados a permanecer nel polo menos durante o ano para o que se solicitou a inscrición ou tratándose de suxeitos pasivos que solicitasen a inscrición durante o prazo de presentación das autoliquidacións periódicas ou de empresarios ou profesionais que non iniciasen a realización de entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes a actividades empresariais ou profesionais, polo menos durante o ano no que solicitan a inscrición e o inmediato seguinte.

As solicitudes de baixa voluntaria no rexistro presentaranse no mes de novembro do ano anterior a aquel en que deban producir efectos (decembro no caso de grupos que apliquen o réxime especial do grupo de entidades regulado no Capítulo IX do Título IX da Lei do IVA).

Os suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual deberán presentar as súas autoliquidacións do imposto exclusivamente por vía telemática e con periodicidade mensual.