Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Renuncia ao réxime simplificado

Con carácter xeral, a renuncia ao réxime simplificado deberase efectuar ao tempo de presentar a declaración de comezo da actividade (en cuxo caso, a renuncia produce efectos dende que se inicie a actividade), ou no mes de decembro anterior ao ano natural en que deba producir efectos, mediante a presentación da correspondente declaración censal.

Excepcionalmente, o prazo de renuncia ao réxime especial simplificado para o exercicio 2021, é dende o 24 de decembro ata o 31 de xaneiro de 2021.

As renuncias e revogacións presentadas para o ano 2021 durante o mes de decembro de 2020, con anterioridade ao 24 de decembro, entenderanse presentadas en período hábil, podendo ser modificada a opción realizada no prazo citado no parágrafo anterior.

Entenderase tamén realizada a renuncia cando se presente en prazo a autoliquidación do primeiro trimestre do ano aplicando o réxime xeral.En caso de inicio de actividade, entenderase efectuada a renuncia se se aplica o réxime xeral na primeira autoliquidación que presente.

A renuncia produce efectos durante un período mínimo de tres anos e entenderase prorrogada tacitamente nos anos seguintes, salvo que sexa revogada no mes de decembro anterior ao ano natural en que deba producir efectos.

Non obstante:

  1. Os contribuíntes que renunciasen ao réxime simplificado para o exercicio 2020 poderán optar polo devandito régímen no exercicio 2021 ou 2022.

  2. Os contribuíntes que renuncien ao réxime simplificado para o exercicio 2021, poderán volver determinar o rendemento neto da súa actividade económica polos devanditos réximes no exercicio 2022.

Cando o empresario ou profesional viñese realizando unha actividade acollida ao réxime simplificado e iniciase durante o ano outra susceptible de acollerse ao devandito réxime, ou ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca, a renuncia ao réxime especial correspondente por esta última actividade non terá efectos para ese ano respecto da actividade que se viña realizando con anterioridade.

Se no ano inmediato anterior a aquel en que a renuncia ao réxime simplificado debese producir efectos se supera o límite que determina o seu ámbito de aplicación, a devandita renuncia terase por non efectuada.