Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Entregas de bens

Considéranse realizadas no territorio de aplicación do imposto, entre outras, as seguintes entregas de bens:

 1. Entregas de bens sen transporte.Cando non exista expedición ou transporte e os bens se poñan a disposición do adquirente no territorio de aplicación do Imposto.

  Exemplo:

  Empresa española que vende produtos a unha empresa francesa non establecida entregándoos directamente aos clientes da empresa francesa en España.

  As entregas de bens da empresa española á francesa están suxeitas ao IVA español por producirse a posta a disposición dos bens ao adquirente no ámbito territorial de aplicación do imposto.

 2. Entregas de bens con transporte (agás vendas intracomunitarias a distancia ou vendas a distancia de bens importados):

  1. Regra xeral

   Cando, existindo expedición ou transporte, este se inicie na Península ou Illas Baleares.

   Exemplo:

   Empresa española que vende produtos a unha empresa francesa non establecida entregándoos directamente aos clientes da empresa francesa en Francia.

   As entregas de bens da empresa española á francesa están suxeitas ao IVA español por iniciarse o transporte na Península ou illas Baleares (sen prexuízo da posible exención por destinarse os bens a outro Estado membro da Unión Europea).

  2. Regras especiais

   • Cando o lugar de iniciación da expedición ou do transporte dos bens que haxan de ser obxecto de importación estea situado nun país terceiro, as entregas destes efectuadas polo importador e, no seu caso, por sucesivos adquirentes entenderanse realizadas no territorio de aplicación do Imposto.

   • Tratándose de bens obxecto de entregas sucesivas, enviados ou transportados con destino a outro Estado membro directamente dende o primeiro provedor ao adquirente final da cadea, a expedición ou transporte entenderase vinculada unicamente á entrega de bens efectuada a favor do intermediario.

   Non obstante, a expedición ou o transporte entenderase vinculada unicamente á entrega efectuada polo intermediario cando comunicase ao seu provedor un número de identificación fiscal para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido subministrado polo Reino de España.

   Entenderase por intermediario un empresario ou profesional distinto do primeiro provedor, que expida ou transporte os bens directamente, ou por un terceiro no seu nome e pola súa conta.
 3. Cando os bens sexan obxecto de instalación ou montaxe, sempre que a instalación ou montaxe cumpra os seguintes requisitos:

  1. Sexa previa á posta dos bens a disposición do adquirente.
  2. Ultímese na Península ou Illas Baleares.
  3. Implique inmobilización dos bens.

  Exemplo:

  A entrega por unha empresa francesa a unha española dun equipo que ha de ser obxecto de instalación no territorio de aplicación do imposto antes da súa posta a disposición, e que a devandita instalación implique a inmobilización do equipo industrial.

  Esta entrega de bens estará suxeita ao IVA español con independencia do custo da instalación.

 4. Cando se trate de bens inmobles que radiquen no territorio.

  Exemplo:

  A venda dun piso situado en Canarias propiedade dunha empresa establecida en Madrid a outra empresa establecida tamén en Madrid non está suxeita ao Imposto.

 5. As entregas de bens a pasaxeiros que se efectúen a bordo dun buque, dun avión ou dun tren, no curso da parte dun transporte realizado no interior da Unión Europea, cando o lugar de inicio se encontre no territorio de aplicación do imposto e o lugar de chegada noutro punto da Comunidade.

  Exemplo:

  As entregas de bens realizadas nun avión no traxecto Madrid-París están suxeitas ao IVA español cando o transporte se inicie en Madrid, non estando suxeitas ao imposto cando se inicie en París.

 6. Vendas intracomunitarias a distancia con orixe noutros estados membros.

  As vendas a distancia intracomunitarias con orixe noutro estado membro, entenderanse realizadas no territorio de aplicación do Imposto cando o devandito territorio sexa o lugar de chegada da expedición ou do transporte con destino ao cliente.

  Non obstante, a regra xeral anterior:

  1. As vendas a distancia intracomunitarias con orixe noutro estado membro e destino no territorio de aplicación do Imposto, non se entenderán realizadas no devandito territorio cando se cumpran simultáneamente os seguintes requisitos:

   • Que sexan efectuadas por un empresario ou profesional que actúe como tal establecido unicamente noutro Estado membro por ter neste a sede da súa actividade económica ou o seu único establecemento ou establecementos permanentes na Comunidade.

   • Que non se superase o límite previsto no artigo 73 da LIVA nin se exercitase a opción de tributación en destino prevista en o devandito artigo.

  2. As vendas a distancia intracomunitarias, con orixe noutro estado membro e destino no territorio de aplicación do Imposto, que teñan por obxecto bens suxeitos a impostos especiais e cuxos destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens estean non suxeitas en virtude do artigo 14 da LIVA, entenderanse en todo caso realizadas no territorio de aplicación do Imposto.

  3. As vendas a distancia intracomunitarias, con orixe noutro estado membro e destino no territorio de aplicación do Imposto, que tributasen no estado membro de orixe polo réxime especial dos bens usados, estarán suxeitas no estado membro de orixe.

 7. Vendas a distancia intracomunitarias con orixe no territorio de aplicación do Imposto.

  As vendas a distancia intracomunitarias con orixe no territorio de aplicación do Imposto entenderanse realizadas neste territorio cando se cumpran simultáneamente os seguintes requisitos:

  1. Que sexan efectuadas por un empresario ou profesional establecido unicamente no territorio de aplicación do Imposto.

  2. Que non se superase o límite previsto no artigo 73 da LIVA, nin se exercitase a opción de tributación en destino prevista en o devandito artigo.

  Non obstante:

  1. As vendas a distancia intracomunitarias con orixe no territorio de aplicación do Imposto que teñan por obxecto bens suxeitos a imposto especiais e cuxos destinatarios sexan as persoas ou entidades cuxas adquisicións intracomunitarias de bens estean non suxeitas por aplicación no estado membro de destino do precepto equivalente ao artigo 14 da LIVA, non se entenderán en ningún caso realizadas no territorio de aplicación do Imposto.

  2. As vendas a distancia intracomunitarias con orixe no territorio de aplicación do Imposto e que tributen conforme ao réxime especial dos bens usados, entenderanse en todo caso realizadas no devandito territorio.

 8. Vendas a distancia de bens importados.

  En función do estado membro de importación, as vendas a distancia de bens importados localizaranse no territorio de aplicación do imposto:

  1. Se a importación se produce noutro Estado membro, cando o territorio de aplicación do imposto sexa o lugar de chegada da expedición ou transporte.

  2. Se a importación se produce no territorio de aplicación do Imposto, cando se declare o imposto sobre o valor engadido das devanditas vendas mediante o réxime especial do Título IX, Capítulo XI, Sección 4ª desta Lei.(Réxime de Importación).

  Por Estado membro de importación debe entenderse o estado membro no que se producise para os efectos de IVA o feito impoñible importación.

 9. As entregas a través de sistemas de distribución de gas e electricidade ou as entregas de calor ou frío a través das redes de calefacción ou de refrixeración, nos supostos seguintes:

  1. As efectuadas a un empresario revendedor, cando este teña a sede da súa actividade, un establecemento permanente ou, no seu defecto, o domicilio no citado territorio, e teñan como destino a devandita sede, establecemento permanente ou domicilio.

  2. Calquera outras, cando o adquirente efectúe o uso ou consumo efectivo dos devanditos bens no territorio de aplicación do imposto.Enténdese que tal uso ou consumo se produce no citado territorio cando o contador co que se cuantifica aquel se encontra no devandito territorio.