Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Regra xeral

Ambos os dous impostos gravan a transmisión de bens ou dereitos. Aplícase o IVE cando quen transmite é empresario ou profesional, e aplícase o concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» cando quen transmite é un particular.

Exemplo:

Un coche de segunda man comprada a un concesionario estará gravado polo IVE que debe repercutir o concesionario ao comprador. Pola contra, se a compra se efectúa a un particular, o imposto que debe pagar o adquirente é o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Unha diferenza fundamental entre ambos os dous impostos é a posibilidade de dedución do IVE cando o soporta un empresario. En tanto que as cantidades pagas polo concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» constitúen un custo para o empresario, o IVE non éo, tendo en conta que pode ser obxecto de dedución na autoliquidación correspondente.

Como regra xeral, prodúcese a incompatibilidade de ambos os dous impostos de maneira que, en principio, as operacións realizadas por empresarios e profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional non estarán suxeitas ao concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, senón ao IVE.