Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Regra xeral

Ambos os dous impostos gravan a transmisión de bens ou dereitos.Aplícase o IVA cando quen transmite é empresario ou profesional, e se aplica o concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» cando quen transmite é un particular.

Exemplo:

Un coche de segunda man comprado a un concesionario estará gravado polo IVA que debe repercutir o concesionario ao comprador.Pola contra, se a compra se efectúa un particular, o imposto que debe pagar o adquirente é o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Unha diferenza fundamental entre ambos os dous impostos é a posibilidade de dedución do IVA cando o soporta un empresario.En tanto que as cantidades pagadas polo concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» constitúen un custo para o empresario, o IVA non o é, posto que pode ser obxecto de dedución na autoliquidación correspondente.

Como regra xeral, prodúcese a incompatibilidade de ambos os dous impostos de maneira que, en principio, as operacións realizadas por empresarios e profesionais no exercicio da súa actividade empresarial ou profesional non estarán suxeitas ao concepto «Transmisións Patrimoniais Onerosas» do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, senón ao IVA.