Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Pro rata xeral

 1. Aplícase cando o suxeito pasivo efectúa conxuntamente operacións con e sen dereito a dedución e non sexa de aplicación a pro rata especial.

 2. As cotas soportadas son deducibles na porcentaxe seguinte:

  Porcentaxe de dedución = (operacións con dereito a dedución ÷ total de operacións) x 100

  O resultado desta operación redondéase na unidade superior.

  Criterios a ter en conta en relación coas subvencións:

  Coa promulgación da Lei 3/2006, do 29 de marzo, elimínase toda restrición no dereito á dedución como consecuencia da percepción de calquera subvención, xa sexa corrente ou de capital.Non obstante, computaranse para o cálculo da pro rata, incluíndoas tanto no numerador coma no denominador, as subvencións que constitúen contraprestación, total ou parcial, das operacións suxeitas, e as vinculadas ao prezo, en función de se forman parte da base impoñible de operacións que xeran ou non o dereito a dedución.

  Non se computan no numerador nin no denominador:

  1. As operacións realizadas dende establecementos permanentes situados fóra do territorio de aplicación do imposto.

  2. As cotas do IVA que gravasen as operacións realizadas polo suxeito pasivo.

  3. As entregas e exportacións dos bens de investimento.

  4. As operacións inmobiliarias ou financeiras que non constitúan actividade empresarial ou profesional habitual do suxeito pasivo.

  5. As operacións non suxeitas ao imposto polo artigo 7 da Lei do IVA.

  6. Os autoconsumos por cambio de destino das existencias que pasan a utilizarse como bens de investimento.

  7. As subvencións que non formen parte da base impoñible.

  O importe das operacións determínase segundo o establecido para a determinación da base impoñible, mesmo nas operacións exentas ou non suxeitas ao imposto.

  Para efectuar a imputación temporal aplícanse as normas sobre a devindicación do imposto.

  Cálculo do IVA soportado que é deducible:

  1. Cada ano natural aplícase provisionalmente a porcentaxe de dedución definitiva do ano precedente.

   Pode solicitarse a aplicación dunha porcentaxe provisional distinta cando se produzan circunstancias susceptibles de alteralo significativamente.

   A devandita solicitude debe formularse nos seguintes prazos:

   • No mes de xaneiro do ano en que produza efectos.

   • Ata a finalización do mes seguinte a aquel en que se produzan as circunstancias que xustifican a solicitude.

   Nestes casos, as cotas afectadas pola nova porcentaxe provisional de dedución serán as soportadas a partir da data que indique a Administración.En caso de autorización mediante silencio positivo, aplicarase a nova porcentaxe ás cotas soportadas a partir do primeiro día do período de liquidación do imposto seguinte a aquel en que recaese a autorización.

   A solicitude formúlase ante o órgano competente da Axencia Tributaria e enténdese concedida unha vez transcorrido un mes (contado dende que a solicitude tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación) sen que se notificase resolución.

   No primeiro ano do exercicio das actividades ou no caso de deducións anteriores á realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos, a porcentaxe de dedución será o proposto polo suxeito pasivo á Administración, salvo que esta fixe un diferente.

  2. Na última autoliquidación, o suxeito pasivo calcula a pro rata de dedución definitiva en función das operacións realizadas no ano natural.

  3. A porcentaxe de dedución definitiva aplícase ás cotas soportadas durante o ano natural debendo regularizar as deducións practicadas.

Exemplo:

Unha empresa dedícase ao aluguer de vivendas e locais de negocios.

As operacións realizadas no ano “n-1” foron as seguintes:

 • Aluguer de vivendas:12.000 euros
 • Aluguer de locais de negocio:32.000 euros

As operacións realizadas durante o ano “n” foron as seguintes:

 • Aluguer de vivendas:20.000 euros
 • Aluguer de locais:25.000 euros

O IVA soportado en “n” polos gastos utilizados nos inmobles (tanto vivendas coma locais) foi de 1.280 euros nos tres primeiros trimestres e de 160 euros no cuarto trimestre.O aluguer de vivendas é unha operación exenta sen dereito a dedución, mentres que o aluguer de locais é unha operación suxeita e non exenta con dereito a dedución.

O aluguer de vivendas e locais constitúe un só sector ao ter un mesmo grupo na CNAE, sendo aplicable a regra de pro rata xeral (salvo que fose aplicable a especial).

IVA soportado deducible

 1. Calcúlase a porcentaxe provisional de pro rata do ano “n” en función das operacións realizadas en “n-1”:

  Porcentaxe de pro rata = (Operacións con dereito a dedución ÷ Total de operacións) x 100 = {Aluguer locais (32.000) ÷ [Aluguer locais (32.000) + Aluguer vivendas (12.000)] x 100} = (32.000 ÷ 44.000) x 100 =72,72727%

  A porcentaxe aplicable redondéase por exceso e será o 73%.

 2. Aplicación da porcentaxe ao IVA soportado para obter o IVA soportado que se terá deducido nas autoliquidacións correspondentes aos tres primeiros trimestres:1.280 x 73% = 934,40

 3. No cuarto trimestre calcúlase a porcentaxe de dedución definitiva no ano “n”.

  Porcentaxe de pro rata = {Aluguer locais (25.000) ÷ [Aluguer locais (25.000) + Aluguer vivendas (20.000)] x 100} = (25.000 ÷ 45.000) x 100 =55,5555%

  Redondéase por exceso ao 56%.

 4. Aplicación da porcentaxe ao IVA soportado para obter o IVA soportado deducible correspondente ao cuarto trimestre:160 x 56% = 89,60

 5. Regularización de deducións dos trimestres anteriores:

  • Dedución efectuada:1.280 x 73% = 934,40
  • Dedución correcta:1.280 x 56% = 716,80
  • Exceso de dedución:217,60
 6. Dedución aplicable ao 4 T =89,60 - 217,60 = - 128 euros de menor dedución ou ingreso.

  Comprobación:
  • Dedución dos tres primeiros trimestres 934,40
  • Dedución do cuarto trimestre - 128,00
  • Total:806,40
  Total IVA soportado en “n”:1.280 + 160 = 1.440
  1.440 x 56% =806,40 euros