Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Excepcións

As excepcións á regra xeral son as operacións que, sendo realizadas por empresarios ou profesionais, están suxeitas ao concepto de «Transmisións Patrimoniais Onerosas» do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Podemos facer a seguinte clasificación:

  1. Operacións realizadas por empresarios ou profesionais suxeitas e exentas de IVE :

    As entregas, arrendamentos, constitución ou transmisión de dereitos reais de gozo ou gozo sobre bens inmobles, non sendo que se renuncie á exención no IVE.

  2. Operacións realizadas por empresarios ou profesionais non suxeitas ao IVE:

    As entregas de inmobles que estean incluídos na transmisión dun conxunto de elementos corporais e, se é o caso, incorporalles que, formando parte do patrimonio empresarial ou profesional, constitúan unha unidade económica autónoma no transmitente, capaz de desenvolver unha actividade empresarial ou profesional polos seus propios medios.

A Axencia Tributaria puxo a disposición dos suxeitos pasivos unha ferramenta de asistencia virtual de IVE denominado «Cualificador de Operacións Inmobiliarias», coa finalidade de determinar a tributación de operacións de compravenda e arrendamento de inmobles por IVE ou ITP, quen é a persoa que debe ingresar o imposto e se a factura leva IVE.