Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Excepcións

As excepcións á regra xeral son as operacións que, sendo realizadas por empresarios ou profesionais, están suxeitas ao concepto de «Transmisións Patrimoniais Onerosas» do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Podemos facer a seguinte clasificación:

  1. Operacións realizadas por empresarios ou profesionais suxeitas e exentas de IVA:

    As entregas, arrendamentos, constitución ou transmisión de dereitos reais de gozo ou desfrute sobre bens inmobles, salvo que se renuncie á exención no IVA.

  2. Operacións realizadas por empresarios ou profesionais non suxeitas ao IVA:

    As entregas de inmobles que estean incluídos na transmisión dun conxunto de elementos corporais e, no seu caso, incorporais que, formando parte do patrimonio empresarial ou profesional, constitúan unha unidade económica autónoma no transmitente, capaz de desenvolver unha actividade empresarial ou profesional polos seus propios medios.

A Axencia Tributaria puxo a disposición dos suxeitos pasivos unha ferramenta de asistencia virtual de IVA denominada «Calificador de Operacións Inmobiliarias», coa finalidade de determinar a tributación de operacións de compravenda e arrendamento de inmobles por IVA ou ITP, quen é a persoa que debe ingresar o imposto e se a factura leva IVA.