Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

B) Concepto de acordo de venda de bens en consigna

Entenderase por acordo de venda de bens en consigna o celebrado entre empresarios ou profesionais para a venda transfronteiriza de mercadorías, en cuxa virtude un empresario (provedor) envía bens desde un Estado membro a outro, dentro da Unión Europea, para que queden almacenados no Estado membro de destino a disposición doutro empresario ou profesional (cliente), que pode adquiriros nun momento posterior á súa chegada, sempre que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que os bens sexan expedidos ou transportados a outro Estado membro, polo vendedor co fin de que eses bens sexan adquiridos nun momento posterior á súa chegada por outro empresario ou profesional habilitado por un acordo previo entre ambas as dúas partes.

  2. Que o vendedor non teña a sede da súa actividade económica ou un establecemento permanente no Estado membro de chegada da expedición ou transporte.

  3. Que o empresario ou profesional que vai adquirir os bens estea identificados para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido no Estado membro de chegada da expedición ou transporte, e ese número de identificación fiscal, así como o seu nome e apelidos, razón ou denominación social completa, sexan coñecidos polo vendedor no momento do inicio da expedición ou transporte.

  4. Que o vendedor incluíse o envío dos devanditos bens tanto no libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias como na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias (modelo 349).

As transferencias de bens desde o territorio de aplicación do Imposto con destino a outro estado membro realizada no marco dun acordo de venda de bens en consigna que cumpra os requisitos anteriores, non terán a cualificación de operación asimilada a unha entrega de bens e polo tanto, non estarán suxeitas ao Imposto.

Desde o punto de vista das transferencias de bens desde outro estado membro con destino ao territorio de aplicación do Imposto realizadas no marco dun acordo de venda de bens en consigna que cumpra os requisitos anteriores, estas non terán a cualificación de operación asimilada a unha adquisición intracomunitaria de bens e polo tanto, non estarán suxeitas ao Imposto.