Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

C) Concepto de importacións de bens

Están suxeitas ao IVE as importacións, calquera que sexa a fin a que se destinen e a condición do importador.

Teñen a consideración de importación:

  1. A entrada no interior do país dun ben que non cumpre as condicións dos arts. 9 e 10 do Tratado constitutivo da CEE (hoxe, artigos 23 e 24 do Tratado constitutivo da Comunidade Europea) ou, se se trata dun ben comprendido no ámbito de aplicación do Tratado constitutivo da Comunidade Europea do carbón e do aceiro, que non estea en libre práctica.

  2. A entrada no interior do país dun ben procedente dun territorio terceiro, distinto dos bens a que se refire o número anterior.

Non obstante, cando algúns destes bens colóquese (cumprindo a lexislación) desde a súa entrada no territorio de aplicación do imposto nunha zona franca ou depósito franco e outro depósitos ou vincúlese a un réxime aduaneiro e fiscal (con excepción do réxime de depósito distinto do aduaneiro), a importación producirase cando o ben saia destas áreas ou abandone os réximes sinalados non sendo que sexan obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.

Reciben o tratamento das importacións como operacións asimiladas a estas:

  1. Os buques que obtivesen a exención do IVE por afectación á navegación marítima internacional ou ao salvamento, á asistencia marítima ou á pesca costeira e incumpran os requisitos esixidos en relación coa exención. 

  2. As aeronaves que obtivesen a exención do IVE pola dedicación esencial á navegación aérea internacional e incumpran os requisitos esixidos en relación coa exención.

  3. As adquisicións realizadas no territorio de aplicación do imposto dos bens cuxa entrega, adquisición intracomunitaria ou importación previa beneficiásense da exención do IVE por réxime diplomático ou consular ou organismos internacionais. Esta exención non se aplica se os bens se transportan inmediatamente fóra da Comunidade.

  4. As saídas de zona franca, depósito franco e outro depósitos ou o abandono dos réximes aduaneiros ou fiscais dos bens cuxa entrega ou adquisición intracomunitaria para ser introducidos neles beneficiásese da exención, ou fosen obxecto de entregas ou prestacións de servizos exentos. Nestes casos, tampouco se considerará operación asimilada ás importacións a saída destas áreas ou o abandono dalgún dos réximes sinalados cando os bens sexan obxecto dunha exportación ou dunha entrega intracomunitaria exenta.