Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime simplificado aplicado ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais

Están incluídas no réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido as seguintes actividades:

  • Gandaría independente.

  • Servizos de cría, garda e engorde de gañado.

  • Outros traballos, servizos e actividades accesorias prestados por agricultores, gandeiros e titulares de explotacións forestais que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca (REAGP).

  • Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades agrícolas e forestais desenvolvidas en réxime de parzaría.

  • Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais.

Estas actividades quedarán excluídas do réxime simplificado cando se dean as seguintes circunstancias:

  • Que a suma de ingresos destas actividades, máis as agrícolas, gandeiras e forestais que estean no REAGP, supere os 250.000 euros, sen incluír subvencións correntes ou de capital, nin indemnizacións, así como tampouco o IVE nin se é o caso, a recarga de equivalencia. Neste caso, a cota do IVE calcularase segundo o réxime xeral.

  • No caso das actividades «Outras traballos, servizos e actividades accesorias realizados por agricultores e / ou gandeiros que estean excluídos ou non incluídos no REAGP», e «Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por titulares de actividades forestais que estean excluídos ou non incluídos no REAGP »quedarán excluídas deste réxime se o conxunto de ingresos imputable a elas resulta superior ao correspondente ás actividades agrícolas e / ou gandeiras ou forestais.

Así mesmo, sonlles aplicables as demais causas de exclusión exposta anteriormente (ver ámbito de aplicación e renuncia ao réxime).

Cálculo da cota derivada do réxime simplificado nas actividades agrícolas, gandeiras e forestais

Para o cálculo da cota reportada por operacións correntes, no suposto de actividades en que se realice a entrega de produtos naturais ou os traballos, servizos e actividades accesorias, multiplicarase o volume total de ingresos, excluídas as subvencións, as indemnizacións, así como o IVE e, se é o caso, a recarga de equivalencia que grave a operación, polo «índice de cota reportada por operacións correntes» que corresponda á actividade desenvolvida.

No caso de que a actividade sexa de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, o volume total de ingresos substituirase polo valor dos produtos naturais utilizados no proceso , a prezo de mercado. A imputación da cota reportada por operacións correntes nestas actividades producirase no momento en que os produtos naturais sexan incorporados aos citados procesos de elaboración, transformación ou manufactura. Así mesmo, a Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro, establece certas peculiaridades no referente aos produtos sometidos aos devanditos procesos con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998 e que son obxecto de entrega a partir do 1 de xaneiro de 2021, así como tamén no suposto de entregas efectuadas en réxime de depósito distinto dos aduaneiros.

Con respecto á dedución das cotas soportadas por operacións correntes, non hai especialidade respecto das demais actividades do réxime simplificado.

Na determinación da cota derivada do réxime simplificado, convén destacar que non existe cota mínima e polo tanto será a diferenza entre cotas reportadas e cotas soportadas por operacións correntes.

Para o cálculo do ingreso a conta a efectuar nas autoliquidacións correspondentes aos tres primeiros trimestres, aplicarase o «índice de cota reportada por operacións correntes» ao volume total de ingresos do trimestre e ao resultado se lle aplicará unha porcentaxe determinada para cada actividade na Orde pola que se aproban os índices ou módulos para cada exercicio.

Exemplo:

No primeiro trimestre de 2021, unha explotación agrícola en que non se renunciou ao réxime simplificado nin ao REAGP vende froita a empresarios por importe de 80.000 euros, prestando servizos de engorde de gañado de terceiros por importe de 6.000 euros. Os restantes trimestres unicamente presta servizos dos indicados por importe de 7.200, 7.800 e 6.600 euros, respectivamente. En 2020 a actividade de engorde de gañado de terceiros excedeu do 20 %do volume de operacións da actividade agrícola. (Polo tanto a actividade xa non se considera incluída no REAGP).

Polas actividades en REAGP, venda de froita, cobrará do comprador a compensación do 12 %sen ter que practicar ningunha liquidación, como vimos ao falar do réxime especial da agricultura, gandaría e pesca.

Polos servizos de engorde, repercutirá IVE ao tipo reducido, debendo liquidar o Imposto trimestralmente en función do volume de operacións de cada un deles .

As cotas de IVE soportado deducible na actividade de servizo de engorde de gañado de terceiros ascenden a 1.000 euros.

TrimestreIngresosÍndice (*)Porcentaxe (*)Ingreso a/c
6.000 x 0,10 x 48% 288 euros
7.200 x 0,10 x 48% 345,6 euros
7.800 x 0,10 x 48% 374,4 euros

(*) Índice de cota a ingresar e porcentaxe que figuran no Anexo I da Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro, para a actividade de servizos de cría, garda e engorde de gañado. (actividade: "outros traballos e servizos accesorios realizados por agricultores, gandeiros ou titulares de actividades forestais que estean excluídos do REAGP e servizos de cría, garda e engorde de gañado, agás aves").

4.º trimestre: cota anual.

A autoliquidación final do ano 2021 preséntase durante os trinta primeiros días do mes de xaneiro de 2022.

IngresosÍndiceCota reportada
operacións correntes
Cota soportada
operacións correntes
Cota derivada
réxime simplificado
27.600 x 0,10 2.760 euros -1.027,60 euros 1.732,40 euros

Ingresos a conta do exercicio: 1.008 euros

A ingresar: 724,4 euros

(1) (1.000 + 1% de 2.760)