Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Modalidade especial de declaración e pagamento do IVE á importación

Os empresarios ou profesionais que, cumprindo os requisitos, non opten pola aplicación do réxime de importación, poderán optar por unha modalidade especial para a declaración e o pagamento do IVE á importación cando concorran os seguintes requisitos:

  • Que o valor intrínseco do envío non supere os 150 euros.

  • Que se trate de bens que non sexan obxecto de impostos especiais.

  • Que o destino final da expedición ou transporte dos bens sexa o territorio de aplicación do imposto.

A modalidade especial de declaración e pagamento, rexerase polas seguintes regras:

  • O destinatario dos bens importados estará obrigado ao pagamento do IVE.

  • A persoa que presente os bens ante a Aduana recadará o IVE que recaia sobre a súa importación do destinatario dos bens importados e efectuará o pagamento do imposto recadado.

  • Non será necesaria autorización expresa por do destinatario dos bens importados para a utilización da modalidade especial de declaración e pagamento.

  • Aplicarase o tipo impositivo xeral do imposto ás importacións de bens que se declaren utilizando a modalidade especial de declaración e pagamento.

Os empresarios ou profesionais que utilicen a modalidade especial de declaración e pagamento, deberán presentar unha declaración mensual co importe total do IVE recadado e ingresaro ata o día 16 do segundo mes seguinte ao mes de importación.