Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Rectificacións

Os datos contidos nas declaracións recapitulativas deberán rectificarse cando se incorra en erros ou se producisen alteracións derivadas da modificación da base impoñible do IVA.A rectificación incluirase na declaración recapitulativa do período en que fose notificada ao destinatario dos bens.

Tales rectificacións faranse constar na folla de «Rectificacións de períodos anteriores», utilizando as claves anteriormente citadas, «A», «E», «T», «S», «I», «M», «H», «R», «D» ou «C» en función do tipo de operación que afecte a rectificación.

O apartado de rectificacións do modelo 349 ten como finalidade que o contribuínte poida corrixir operacións incluídas nunha declaración anterior, cando se incorra en erros ou se produzan alteracións derivadas das circunstancias a que se refire o artigo 80 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido.

O xeito en que se cumprirá o apartado de rectificacións será diferente dependendo do erro ou alteración que se queira corrixir:

  • O importe.

  • «NIF operador», «Apelidos e nome ou razón social do operador» ou «Clave de operación».

1.Rectificar unicamente o importe

Cando unicamente se queira rectificar o importe da base impoñible debido a que esta se declarou por un importe erróneo ou se produciu unha alteración derivada das circunstancias a que se refire o artigo 80 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido, cumprirase un único rexistro.

O rexistro de rectificación cumprirase respecto aos campos «NIF OPERADOR COMUNITARIO», «APELIDOS Y NOME O RAZON SOCIAL DO OPERADOR INTRACOMUNITARIO» e «CRAVE DE OPERACIÓN» cos mesmos datos que os que se consignaron no rexistro que agora se quere rectificar.

Consignaranse nos campos «Exercicio» e «Período» o exercicio fiscal e período aos que corresponde a declaración que se corrixe.

No campo «Base impoñible rectificada» consignarase o novo importe total da Base Impoñible.

No campo «Base impoñible declarada anteriormente» consignarase o importe que se declarou na declaración que se corrixe.

Exemplo 1:

O contribuínte español con NIF:B22222222 consigna na súa declaración do exercicio 2020 e período 4T a seguinte operación:

Nome campoDato consignado
NIF OPERADOR COMUNITARIO
PT123456789
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR
INTRACOMUNITARIO
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAVE DE OPERACIÓN
A
BASE IMPOÑIBLE
123456

En xaneiro do 2021 rescíndese unha das adquisicións que se realizaran durante o cuarto trimestre do ano 2020 co operador portugués (PT123456789), sendo a nova base impoñible da totalidade das adquisicións realizadas durante o devandito período de 1000,00 euros.Na súa declaración do 1 TESLA do exercicio 2021 consignarase o rexistro do seguinte xeito:

FOLLA DE RECTIFICACIÓNS 349 (1 T - 2021)
Nome campoDato consignado
NIF OPERADOR COMUNITARIO
PT123456789
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR
INTRACOMUNITARIO
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAVE DE OPERACIÓN
A
EXERCICIO
2020
PERÍODO
4T
BASE IMPOÑIBLE RECTIFICADA
1000
BASE IMPOÑIBLE DECLARADA ANTERIORMENTE
123456

Exemplo 2:

O contribuínte español con NIF:B22222222 realiza en xaneiro de 2021 entregas intracomunitarias de bens por importe de 1000 euros.En febreiro de 2021 realízase unha devolución de mercadorías por importe de 500 euros, polo que se rectifica a entrega de bens anterior en 500 euros.

O contribuínte consigna na súa declaración do exercicio 2021 e período 1T a seguinte operación:

Nome campoDato consignado
NIF OPERADOR COMUNITARIO
PT123456789
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR
INTRACOMUNITARIO
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAVE DE OPERACIÓN
E
BASE IMPOÑIBLE
500

A diferenza do Exemplo 1 anterior, cando a rectificación se produce no mesmo período de declaración, non se ten que cumprir a Folla de Rectificacións 349, se non que se enviará un único rexistro na folla de declarados neteando o importe.

2.Rectificar «NIF operador», «Apelidos e nome ou razón social do operador» ou «Clave de operación»

Cando o campo que se desexa corrixir é o «NIF OPERADOR COMUNITARIO», «APELIDOS Y NOME O RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR INTRACOMUNITARIO», ou «CRAVE DE OPERACIÓN», será necesario cumprir dous rexistros de rectificacións.

O primeiro rexistro de rectificación cumprirase, respecto aos campos anteriormente mencionados, cos mesmos datos que os que se consignaron no rexistro que agora se quere rectificar.Nos campos «Exercicio» e «Período», o exercicio fiscal e período aos que corresponde a declaración que se corrixe.Respecto ao campo «Base impoñible rectificada» consignarase cero.En canto ao campo «Base impoñible declarada anteriormente» consignarase o importe que se declarou na declaración que se corrixe.

O segundo rexistro de rectificación cumprirase respecto aos campos «NIF OPERADOR COMUNITARIO», «APELIDOS Y NOME O RAZON SOCIAL DO OPERADOR INTRACOMUNITARIO» e «CRAVE DE OPERACIÓN» cos datos corrixidos dos erros ou alteracións que se queren comunicar.Nos campos «Exercicio» e «Período» o exercicio fiscal e período aos que corresponde a declaración que se corrixe.Respecto ao campo «Base impoñible rectificada» consignarase o importe total da Base Impoñible.En canto á «Base impoñible declarada anteriormente» consignarase cero.

Exemplo:

O contribuínte español con NIF:B22222222 consigna na súa declaración do exercicio 2020 e período 4T a seguinte operación:

Nome campoDato consignado
NIF OPERADOR COMUNITARIO
PT123456789
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR
INTRACOMUNITARIO
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAVE DE OPERACIÓN
A
BASE IMPOÑIBLE
123456

En marzo do 2021 o operador portugués comunícalle que o seu NIF comunitario non é «PT123456789» senón «PT987654321». Na súa declaración do 1 TESLA do exercicio 2021 será necesario declarar dous rexistros de rectificacións.O primeiro deles consignarase do seguinte xeito:

FOLLA DE RECTIFICACIÓNS 349 (1 T - 2021)
Nome campoDato consignado
NIF OPERADOR COMUNITARIO
PT123456789
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR
INTRACOMUNITARIO
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAVE DE OPERACIÓN
A
EXERCICIO
2020
PERÍODO
4T
BASE IMPOÑIBLE RECTIFICADA
0
BASE IMPOÑIBLE DECLARADA ANTERIORMENTE
123456

O segundo rexistro consignarase:

Nome campoDato consignado
NIF OPERADOR COMUNITARIO
PT987654321
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO OPERADOR
INTRACOMUNITARIO
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAVE DE OPERACIÓN
A
EXERCICIO
2020
PERÍODO
4T
BASE IMPOÑIBLE RECTIFICADA
123456
BASE IMPOÑIBLE DECLARADA ANTERIORMENTE
0