Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Obrigados ao SII no curso do exercicio

Os suxeitos pasivos que queden obrigados a levar os Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria no curso do exercicio, deberán remitir a totalidade dos rexistros de facturación das operacións realizadas desde o inicio dese mesmo exercicio. No caso de entidades diferentes ás que se refire o artigo 62.6 do Regulamento do IVE, o contido dos libros para ese período anterior á inclusión no SII, será o previsto nos artigos 63.3, 64.4 e 66.3 do devandito Regulamento.

Esta información deberá subministrarse identificando que se trata de operacións correspondentes ao período de tempo inmediatamente anterior á inclusión do SII , para o que se utilizará unha clave específica de acordo ás especificacións recollidas no Anexo I da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio.

O prazo de remisión da información anterior á inclusión no SII , será desde a data da inclusión ata o final do exercicio.

Con respecto ao Libro rexistro de bens de investimento, os suxeitos pasivos que queden obrigados ao SII no curso do exercicio, deberán incluír as anotacións correspondentes a todo o exercicio.

Tamén deberán incluír as operacións correspondentes a todo o exercicio con respecto á información fornecida con periodicidade anual.