Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigados ao SII no curso do exercicio

Os suxeitos pasivos que queden obrigados a levar os Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria no curso do exercicio, deberán remitir a totalidade dos rexistros de facturación das operacións realizadas dende o inicio dese mesmo exercicio.No caso de entidades diferentes ás que se refire o artigo 62.6 do Regulamento do IVA, o contido dos libros para ese período anterior á inclusión no SII, será o previsto nos artigos 63.3, 64.4 e 66.3 do devandito Regulamento.

Esta información deberá subministrarse identificando que se trata de operacións correspondentes ao período de tempo inmediatamente anterior á inclusión do SII, para o que se utilizará unha clave específica de acordo ás especificacións recollidas no Anexo I da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio.

O prazo de remisión da información anterior á inclusión no SII, será dende a data da inclusión ata o final do exercicio.

Respecto ao Libro rexistro de bens de investimento, os suxeitos pasivos que queden obrigados ao SII no curso do exercicio, deberán incluír as anotacións correspondentes a todo o exercicio.

Tamén deberán incluír as operacións correspondentes a todo o exercicio respecto á información subministrada con periodicidade anual.