Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigas do suxeito pasivo

Os suxeitos pasivos do imposto teñen, entre outras, as seguintes obrigas:

 1. Obriga de presentar declaracións de carácter informativo.

  Respecto do IVA, cabe destacar as seguintes:

  • Presentar declaracións relativas ao comezo, modificación e cesamento das actividades que determinen a súa suxeición ao imposto (modelo 036 ou 037), así como no seu caso a declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos (formulario 035).

  • Presentar anualmente, se procede, información relativa ás súas operacións económicas con terceiras persoas (modelo 347).

  • Presentar, se procede, a declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias (modelo 349).

  • Presentar unha declaración-resumo anual (modelo 390), salvo que resulten exonerados por Orde do Ministro de Facenda e Función Pública.

  Para os suxeitos pasivos que deban levar os Libros rexistro do IVA a través da Sede electrónica elimínanse as obrigas de presentación da declaración anual de operacións con terceiras persoas, modelo 347, así como tamén a declaración resumo anual do IVA, modelo 390.

 2. Obriga de presentar autoliquidacións e de ingresar o seu importe.

 3. Obriga de identificación.

  Os suxeitos pasivos do imposto teñen que solicitar da Administración o número de identificación fiscal, ademais de comunicalo e acreditalo nos supostos que se establezan.

 4. Obrigas de facturación e contables.

  Os suxeitos pasivos do IVA:

  • Deben expedir e entregar facturas das súas operacións e conservar copia destes.

  • Teñen que levar a contabilidade e os rexistros que se establezan, sen prexuízo do disposto no Código de Comercio e demais normas contables.

  O modo de cumprir coa obriga de levar os Libros rexistro do IVA modificouse en decembro de 2016 con efectos dende o 1 de xullo de 2017.

  A partir desa data, os suxeitos pasivos con período de liquidación mensual e aqueles que voluntariamente opten, deberán levar os libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Polo tanto, o colectivo obrigado a este novo sistema de levanza dos Libros rexistro é o integrado por todos os suxeitos pasivos con período de liquidación mensual:

  • Inscritos no REDÉAME (Rexistro de Devolución Mensual do IVA).

  • Grandes Empresas para os efectos do IVA.

  • Grupos de IVA.

  Para estes efectos convén precisar que aqueles suxeitos pasivos que se encontren incluídos dentro deste colectivo e realicen exclusivamente operacións exentas comprendidas nos artigos 20 e 26 da Lei do Imposto, teñen a obriga de levar os seus libros rexistro de IVA do mesmo modo, é dicir, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

  Se ben, non será necesaria a levanza de libro rexistro de facturas expedidas cando non teña a obriga de expedir factura por todas as súas operacións, de conformidade co establecido no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, si que teñen a obriga de levar o libro rexistro de facturas recibidas, con carácter xeral, con independencia que a actividade realizada se encontre totalmente exenta do Imposto e sen dereito á dedución das cotas soportadas na adquisición de bens e servizos para a devandita actividade.(Consulta da Dirección Xeneral de Tributos V1588-17).

 5. Obriga de nomear representante

  Cando se trate de suxeitos pasivos non establecidos na Comunidade, salvo que se encontren establecidos en Canarias, Ceuta ou Melilla, ou nun Estado co que existan instrumentos de asistencia mutua análogos aos instituídos na Comunidade, teñen que nomear un representante para os efectos do cumprimento das obrigas establecidas na Lei do IVA.

  Como excepción, non deberán nomear representante os empresarios ou profesionais que se acollan aos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos.

  Neste capítulo vaise tratar brevemente a obriga de informar a través do modelo censual (o resto das declaracións informativas son obxecto doutros capítulos) e as obrigas de facturación e rexistro.