Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime da Unión

1. Definicións

 • Empresario ou profesional non establecido no Estado membro de consumo: todo empresario ou profesional que teña establecida a sede da súa actividade económica no territorio da Comunidade ou que posúa nela un establecemento permanente, pero que non teña establecida a devandita sede no territorio do Estado membro de consumo nin posúa nel un establecemento permanente.

 • Estado membro de identificación:

  • O Estado membro en que o empresario ou profesional teña establecida a sede da súa actividade económica.

  • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica na Comunidade, atenderase ao único Estado membro en que teña un establecemento permanente.

  • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica na Comunidade, pero dispoña de establecemento permanente en varios Estados membros, o Estado polo que opte de entre os Estados membros en que dispoña dun establecemento permanente.

  • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica nin teña establecemento permanente algún na Comunidade, o Estado membro en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens e se houbese máis dun o Estado membro polo que opte.

  A opción por un Estado membro vinculará en tanto non sexa revogada e será válida, como mínimo, durante o ano natural en que se exercita a opción e os dous anos seguintes.

 • Estado membro de consumo:

  • No caso das prestacións de servizos, o Estado membro en que se considera que ten lugar a prestación de servizos.

  • No caso de vendas a distancia intracomunitaria de bens, o Estado membro de chegada da expedición ou o transporte dos bens con destino ao cliente.

  • No caso de entregas de bens por parte dunha interface, cando a expedición ou o transporte dos bens entregados comece e acabe no mesmo Estado membro.

2. Ámbito de aplicación

Poderán acollerse ao réxime da Unión:

 • Os empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade, pero non no Estado membro de consumo, que presten servizos que se consideren prestados neste último, a destinatarios que non teñan a condición de empresario ou profesional.

 • Os empresarios ou profesionais que realicen vendas a distancia intracomunitaria de bens.

 • As interfaces electrónicas que realicen as entregas interiores de bens nas condicións previstas no artigo 8 bis.b) desta Lei.

O réxime da Unión aplicarase a:

 • Todas as prestacións de servizos efectuadas polos empresarios ou profesionais acollidos a este réxime que se localicen nun Estado membro distinto daquel en que o empresario ou profesional acollido a este réxime especial teña a sede da súa actividade ou un establecemento permanente.

 • Todas as vendas intracomunitarias a distancia efectuada polo empresario ou profesionais acollidos a este réxime.

 • Todas as entregas interiores efectuados polas interfaces electrónicas acollidas a este réxime nas condicións previstas no artigo 8 bis.b) desta Lei.

3. Identificación para os efectos deste réxime

O número de operador para os efectos do Réxime da Unión cando España sexa o estado membro de identificación será o número de identificación fiscal xa asignado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria ao empresario ou profesional.

4. Obrigas formais

As obrigas formais no caso de que España sexa o estado membro de identificación son as seguintes:

 • Dispor de número de identificación fiscal.

 • Declarar o inicio, modificación ou cesamento das operacións acollidas a este réxime especial (formulario 035).

 • Presentar unha autoliquidación por cada trimestre natural, independentemente de que realizase operacións ás que se aplíquelles este réxime especial.

  A autoliquidación presentarase durante o mes seguinte ao do período ao que se refire a mesma.

 • Ingresar o imposto correspondente a cada autoliquidación no prazo de presentación da autoliquidación.

 • Levar e manter un rexistro das operacións incluídas neste réxime especial.

  Este rexistro estará a disposición tanto do Estado membro de identificación como do de consumo e conservarase durante un período de dez anos.

 • Expedir e entregar factura por todas as operacións acollidas a este réxime especial.

5. Modificación das autoliquidacións

Calquera modificación das cifras contidas nas autoliquidacións presentadas, efectuaranse na autoliquidación correspondente a un período posterior presentado no prazo máximo de tres anos desde a data en que debeu presentarse a autoliquidación inicial que se pretende modificar.

6. Dedución das cotas soportadas

 • No caso de que España sexa o estado membro de identificación, os empresarios ou profesionais acollidos a este réxime especial, non poderán deducirse na autoliquidación periódica correspondente a este réxime (modelo 369) as cotas soportadas na adquisición ou importación de bens e servizos destinados á realización das operacións acollidas ao mesmo.

 • Polas cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto:

  1. Se ademais das operacións incluídas neste réxime realizan outras polas que teñan obriga de presentar autoliquidacións periódicas de IVE, deduciranas nas devanditas autoliquidacións.

  2. Se non realizan esoutras operacións e non están establecidos na Comunidade, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 119 bis da Lei do IVE, sen que se esixa que estea recoñecida a existencia de reciprocidade de trato a favor dos empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto, nin a designación de representante fiscal en España.

 • Polas cotas soportadas noutros Estados membros:

  1. Se están establecidos no territorio de aplicación do Imposto, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 117 bis da Lei do IVE.

  2. Se non están establecidos no territorio de aplicación o Imposto nin o resto da Comunidade, solicitarán a devolución polo procedemento previsto na normativa do Estado membro en que se soportasen en desenvolvemento da Directiva 86/560/CEE, do Consello, do 17 de novembro de 1986, sen que se poida esixir o recoñecemento de reciprocidade de trato nin a designación de representante fiscal nese Estado membro.

 • No caso de empresario ou profesionais con sede nas Canarias, Ceuta ou Melilla, que non están establecidos no territorio de aplicación do Imposto nin no resto da Comunidade e que non realizan outras operacións distintas das acollidas ao réxime especial que lle obriguen a presentar autoliquidacións polo réxime xeral do IVE:

  1. Solicitarán a devolución das cotas soportadas en España a través do procedemento previsto no artigo 119 da Lei do IVE.

  2. Solicitarán a devolución das cotas soportadas noutros Estados membros a través do procedemento previsto no artigo 117 bis da Lei do IVE, en aplicación da Directiva 2008/9/CE.