Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Tipo impositivo reducido do 4 por cento

Aplícase o tipo do 4 por cento ás seguintes operacións:

 1. As entregas, adquisicións intracomunitarias ou importacións dos seguintes bens, así como ás execucións de obra que teñan a consideración de servizos e como resultado inmediato a obtención destes bens, agás cando teñan por obxecto a construción e rehabilitación de vivendas de protección oficial de réxime especial ou de promoción pública:

  • Os alimentos básicos como son: o pan común, as fariñas panificables, o leite, os queixos, os ovos, as froitas, verduras, hortalizas, legumes, tubérculos e cereais.

  • Os libros, xornais e revistas, incluso cando teñan a consideración de servizos prestados por vía electrónica, que non conteñan única ou fundamentalmente publicidade e non consistan íntegra ou predominantemente en contidos de vídeo ou música audible e os elementos complementarios entregados conxuntamente. Non se aplica o tipo reducido aos artigos e aparellos electrónicos nin ao material escolar, agás ás partituras, mapas e cadernos de debuxo. (Modificación introducida con efectos desde o 23 de abril pola Disposición final segunda do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego).

  • Os medicamentos de uso humano, así como as formas galénicas, fórmulas maxistrais e preparadas oficinales.

  • Os vehículos para persoas con mobilidade reducida a que se refire o número 20 do Anexo I do Real decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo,  e as cadeiras de rodas para uso exclusivo de persoas con discapacidade e, co previo recoñecemento do dereito, os vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis ou autoturismos especiais para o transporte de persoas con discapacidade en cadeira de rodas, así como os vehículos a motor que deban transportar habitualmente a persoas con discapacidade en cadeira de rodas ou con mobilidade reducida, con independencia de quen sexa o condutor dos mesmos.

   O recoñecemento do dereito produce efecto desde a data de presentación da solicitude.

   Para ter dereito ao beneficio do tipo reducido do 4 por cento  cómpre, en todo caso, acreditar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento  mediante certificado ou resolución expedida polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais ou o órgano competente da Comunidade Autónoma. Ademais do grao de discapacidade citada, tén quese acreditar o uso de cadeira de rodas ou a mobilidade reducida para utilizar medios de transporte colectivo.

   Considérase medio de proba suficiente da mobilidade reducida o certificado ou resolución do Instituto de Maiores e Servizos Sociais ou do órgano competente da Comunidade Autónoma en materia de valoración de discapacidade, baseandose no ditame emitido polos Equipos de Valoración e Orientación dependentes dos mesmos. Así mesmo, aos efectos de aplicación do tipo do 4 por cento, consideraranse con mobilidade reducida ás persoas cegas ou con deficiencia visual e, en todo caso, os afiliados á Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE) que acrediten a súa pertenza á mesma mediante o correspondente certificado emitido pola devandita Corporación de dereito público.

  • As próteses, órtese e implantes internos para persoas con discapacidade.

  • As vivendas de protección oficial de réxime especial (a disposición adicional quinta do Real decreto 14/2008, do 11 de xaneiro, establece que as vivendas cualificadas ou declaradas como vivendas protexidas para arrendar, de renda básica, terán a consideración de vivendas de protección oficial de réxime especial) ou de promoción pública, cando as entregas se efectúen polos promotores, incluídos os garaxes, cun máximo de dous, e anexos que se transmitan conxuntamente.

  • As vivendas adquiridas polas entidades que tributen polo réxime especial previsto no Capítulo III do Título VII da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, sempre que ás rendas derivadas do seu posterior arrendamento séxalles aplicable a bonificación establecida no artigo 49.1 da devandita Lei.

 2. As prestacións de servizos seguintes:

  • Os servizos de reparación dos vehículos para persoas con mobilidade reducida a que se refire o número 20 do Anexo I do Real decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, e das cadeiras de rodas e os servizos de adaptación dos autotaxis e autoturismos para persoas con discapacidade e dos vehículos a motor que transporten habitualmente a persoas con discapacidade en cadeiras de rodas ou con mobilidade reducida.

  • Os arrendamentos con opción de compra de edificios destinados exclusivamente a vivendas cualificadas como de protección oficial de réxime especial ou de promoción pública.

  • Os servizos de teleasistencia, axuda a domicilio, centros de día e de noite e atención residencial, sempre que non estean exentos e préstense en prazas concertadas en centros ou residencias ou mediante prezos derivados dun concurso administrativo adxudicado ás empresas prestadoras, ou como consecuencia dunha prestación económica vinculada a tales servizos que cubra máis do 75 por cento do seu prezo.

 3. O artigo 7 do RD -Lei 34/2020, con efectos desde o 19 de novembro de 2020 e ata o 31 de decembro de 2021, rebaixa temporalmente do 21 ao 4 por cento o tipo aplicable ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias das máscaras cirúrxicas desbotables cuxos destinatarios sexan distintos de entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da LIVE.