Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo

1.Ten obriga de facturar un agricultor que está no réxime especial da agricultura, gandería e pesca?

Con carácter xeral, non. Os agricultores non teñen que expedir documentos de facturación, só teñen que asinar os recibos que expida o destinatario das súas operacións.Non obstante, deberase expedir factura en todo caso nas entregas de inmobles.

2.Unha empresa fabrica dous produtos diferentes pode utilizar unha numeración correlativa e unha serie para cada produto?

Si, a empresa pode establecer series diferentes de facturas, especialmente pero non exclusivamente, cando existen diversos centros de facturación.

3.Están autorizados a expedir facturas simplificadas os restaurantes, con carácter xeral?

Poden darse dúas situacións:

  • Se tributan polo réxime simplificado no IVA están exonerados da obriga de facturar, salvo polas transmisións de activos fixos.

  • Noutro caso, os restaurantes poden expedir facturas simplificadas (co contido do artigo 7.1 do Regulamento de facturación), sen necesidade de solicitar autorización previa, cando o seu importe non supere os 3.000 euros, IVA incluído.

Non obstante, cando o destinatario sexa empresario ou profesional ou cando o esixa para o exercicio dun dereito de natureza tributaria, a factura simplificada deberá incluír adicionalmente, os datos a que se refire o artigo 7.2 do Regulamento de facturación.

4.Durante canto tempo debe conservarse a factura de compra dun edificio?

  1. Se se comeza a utilizar o mesmo ano da adquisición, debe conservarse durante 14 anos:o ano de compra, os 9 anos seguintes por ser o período de regularización e os 4 seguintes.

  2. Se se comeza a utilizar en anos posteriores á adquisición, debe terse en conta que o período de regularización comeza o ano de utilización e que deben incrementarse os anos en que deben conservarse as facturas.

5.No Libro Rexistro de facturas recibidas debe anotarse cada factura separadamente?

Non, pode facerse un asento resumo das facturas recibidas na mesma data, sempre que procedan dun único provedor, o importe de cada factura non supere 500 euros, IVA excluído, e que o importe conxunto non exceda de 6.000 euros, IVA non incluído.

6.Un suxeito pasivo que quede obrigado ao SII no curso do exercicio de 2020 que rexistros de facturación debe enviar a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria?

Deberá remitir a totalidade dos rexistros de facturación das operacións realizadas dende o inicio do exercicio 2020, tendo en conta que o prazo de remisión da información anterior á inclusión no SII, será dende a data da inclusión ata o final do exercicio.

7.Que suxeitos pasivos deben levar os Libros rexistro do IVA a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria?

Este sistema de levanza dos Libros rexistro, coñecido como Subministración Inmediata de Información, é obrigatorio para os suxeitos pasivos que teñan período de liquidación do IVA mensual:

  • Inscritos no REDÉAME (Rexistro de Devolución Mensual do IVE)

  • Grandes Empresas para os efectos do IVA (suxeitos pasivos cun volume de operacións para os efectos do IVA no ano natural inmediato anterior superior a 6.010.121,04 €)

  • Grupos de IVE

Con carácter voluntario poderán tamén levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica aqueles suxeitos pasivos que, non estando obrigados, decidan acollerse a este.Para iso, poderán exercer esta opción no mes de novembro anterior ao inicio do ano natural no que deba facer efecto ou ao tempo de presentar a declaración de comezo da actividade, facendo efecto no ano natural en curso.

O exercicio desta opción voluntaria para o exercicio 2017 implicou a obriga de autoliquidar o IVA mensualmente.

Para os períodos de liquidación que se inicien a partir do 2018, aqueles suxeitos pasivos que optasen voluntariamente ao SII, manterán o seu período de liquidación trimestral.

8.Un suxeito pasivo de IVA cuxas operacións estean exclusivamente exentas de acordo ao disposto no artigo 20 da Lei do Imposto e teña un volume de operacións para os efectos do IVA no ano natural inmediato anterior superior a 6.010.121,04 € debe levar os seus libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria?

Si, está obrigado a levar os seus libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.(Consulta da Dirección Xeneral de Tributos V1588-17).

Se ben, non será necesaria a levanza de libro rexistro de facturas expedidas cando non teña a obriga de expedir factura por todas as súas operacións, de conformidade co establecido no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, si que teñen a obriga de levar o libro rexistro de facturas recibidas, con carácter xeral, con independencia que a actividade realizada se encontre totalmente exenta do Imposto e sen dereito á dedución das cotas soportadas na adquisición de bens e servizos para a devandita actividade.