Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Libro Rexistro de determinadas operacións intracomunitarias

1.Contido do Libro de determinadas operacións intracomunitarias

Os suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido deberán levar, ademais dos libros citados nos apartados anteriores, un libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias.

Operacións intracomunitarias que deben anotarse:

  1. Envío ou recepción de bens para a realización dos informes periciais ou traballos mencionados no artigo 70.Uno.7.º letra b) da Lei do IVA.

  2. Transferencias e adquisicións intracomunitarias de bens comprendidas nos artigos 9.3.º e 16.2.º, incluídas as contempladas nas excepcións das letras e), f) e g) do artigo 9.3.º da Lei do IVA.

  3. O envío ou recepción dos bens comprendidos nun acordo de vendas de bens en consigna a que se refire o artigo 9 bis da Lei do IVA.

Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, o contido deste libro é exactamente o mesmo.

A obriga de rexistrar as vendas en consigna no Libro rexistro de determinadas operacións intracomunitarias a través da devandita sede atrásase o 1 de xaneiro de 2021.

Datos que deben constar nos casos previstos nos números 1º e 2º do artigo 66.1 do Regulamento do IVA:

  1. Operación e data.

  2. Descrición dos bens con referencia á factura de adquisición ou título de posesión.

  3. Outras facturas ou documentación relativas ás operacións de que se trate.

  4. Identificación do destinatario ou remitente, indicando o seu NIF-IVA, razón social e domicilio.

  5. Estado membro de orixe ou destino dos bens.

  6. Prazo que, se é o caso, se fixase para a realización das operacións.

A información que debe constar nos casos previstos no número 3º do artigo 66.1 do Regulamento do IVA detállanse no capítulo 3 dentro do apartado dedicado ás transferencias de bens no marco de acordos de venda de bens en consigna.

2.Prazo de rexistro do Libro de determinadas operacións intracomunitarias

Con carácter xeral deben anotarse no prazo de 7 días dende o momento de inicio da expedición ou transporte dos bens a que se refiren.

Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, establécese ademais un prazo específico de remisión:

A información das operacións a rexistrar neste libro, debe remitirse nun prazo de catro días naturais, dende o momento de inicio da expedición ou transporte, ou no seu caso, dende o momento da recepción dos bens a que se refiren.

Para os efectos do cómputo do prazo destes catro ou oito días naturais, exclúense os sábados, os domingos e os declarados festivos nacionais.