Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Circunstancias extraordinarias

Cando o desenvolvemento de actividades ás que resulte de aplicación o réxime simplificado se vise afectado por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais que afectasen un sector ou zona determinada, o titular do Ministerio de Facenda poderá autorizar, con carácter excepcional, a redución dos índices ou módulos.

Para o exercicio 2021, mantense a redución sobre a cota devindicada por operacións correntes do réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido para as actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca, segundo o disposto na disposición adicional cuarta da Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro.(BOE do 4 de decembro).

Cando o desenvolvemento de actividades ás que resulte de aplicación o réxime simplificado se vise afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou grandes avarías no equipo industrial que supoñan alteracións graves no desenvolvemento da actividade, os interesados poderán solicitar a redución dos índices ou módulos na Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal no prazo de trinta días a contar dende a data en que se produzan as devanditas circunstancias, achegando as probas que consideren oportunas.Acreditada a efectividade das devanditas alteracións ante a Administración Tributaria, acordarase a redución dos índices ou módulos que proceda.

Así mesmo, conforme ao mesmo procedemento indicado no parágrafo anterior, se poderá solicitar a redución dos índices ou módulos nos casos en que o titular da actividade se encontre en situación de incapacidade temporal e non teña outro persoal empregado.