Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Responsables do Imposto

Réxime de depósito distinto dos aduaneiros

Con efectos 11 de xullo de 2021, o artigo 8.Tres da Lei 11/2021, do 9 de xullo, estende o suposto de responsabilidade subsidiaria do pagamento da débeda tributaria que acada a quen ostente a titularidade dos depósitos distintos dos aduaneiros correspondente á saída ou abandono dos bens destes depósitos, aos bens obxecto de Impostos Especiais, excluídos ata agora para evitar que os beneficios do réxime utilícense de forma fraudulenta para realizar compras exentas do IVE ao abeiro do réxime, con devindicación do Imposto á saída, pero sen ingreso do mesmo ante a Facenda Pública.

Non obstante, tratandose de produtos obxecto dos Impostos sobre o Alcohol e as Bebidas Derivadas ou sobre Hidrocarburos, esta responsabilidade non será esixible a quen ostente a titularidade do depósito cando a saída ou o abandono dos bens realizásese por unha persoa ou entidade autorizada para ese fin que conste no rexistro de extractores destes produtos, rexistro administrativo onde deben inscribirse as devanditas persoas ou entidades, que se crea cos devanditos efectos.

Axentes de aduanas

Con efectos 11 de xullo de 2021, o artigo 8.Un da Lei 11/2021, do 9 de xullo, actualiza o suposto de responsabilidade subsidiaria do pagamento do imposto, definido actualmente para os axentes de aduanas, que será de aplicación ás persoas ou entidades que actuen en nome e por conta do importador. Desta forma, alíñase o precepto ás modificacións establecidas no ámbito da representación aduaneira e á figura do representante aduaneiro.