Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Responsables do Imposto

Réxime de depósito distinto dos alfandegueiros

Con efectos 11 de xullo de 2021, o artigo 8.Tres da Lei 11/2021, do 9 de xullo, estende o suposto de responsabilidade subsidiaria do pagamento da débeda tributaria que alcanza a quen ostente a titularidade dos depósitos distintos dos alfandegueiros correspondente á saída ou abandono dos bens destes depósitos, aos bens obxecto de Impostos Especiais, excluídos ata a data para evitar que os beneficios do réxime se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas do IVA ao abeiro do réxime, con devindicación do Imposto á saída, pero sen ingreso deste ante a Facenda Pública.

Non obstante, tratándose de produtos obxecto dos Impostos sobre o Alcohol e as Bebidas Derivadas ou sobre Hidrocarburos, esta responsabilidade non será esixible a quen ostente a titularidade do depósito cando a saída ou o abandono dos bens se realice por unha persoa ou entidade autorizada para o efecto que conste no rexistro de extractores destes produtos, rexistro administrativo onde deben inscribirse as devanditas persoas ou entidades, que se crea cos devanditos efectos.

Axentes de alfándegas

Con efectos 11 de xullo de 2021, o artigo 8.Uno da Lei 11/2021, do 9 de xullo, actualiza o suposto de responsabilidade subsidiaria do pagamento do imposto, definido actualmente para os axentes de alfándegas, que será de aplicación ás persoas ou entidades que actúen en nome e por conta do importador.Desta forma, alíñase o precepto ás modificacións establecidas no ámbito da representación aduaneira e á figura do representante aduaneiro.