Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Novos modelos 035 e 369

Modelo 035

Con efectos 19 de xuño de 2021, apróbase o formulario 035 para a declaración de inicio, modificación ou cesamento das operacións comprendidas nos tres novos réximes de xanela única previstos no Capítulo XI do Título IX da Lei do IVA.

Modelo 369

Con efectos 1 de xullo de 2021, apróbase o modelo 369 para a autoliquidación dos tres novos réximes de xanela única previstos no Capítulo XI do Título IX da Lei do IVA, que deberán utilizar os suxeitos pasivos cuxo Estado membro de identificación sexa España.