Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Novos modelos 035 e 369

Modelo 035

Con efectos 19 de xuño de 2021, apróbase o formulario 035 para a declaración de inicio, modificación ou cesamento das operacións comprendidas nos tres novos réximes de portelo único previsto no Capítulo XI do Título IX da Lei do IVE.

Modelo 369

Con efectos 1 de xullo de 2021, apróbase o modelo 369 para a autoliquidación dos tres novos réximes de portelo único previsto no Capítulo XI do Título IX da Lei do IVE, que deberán utilizar os suxeitos pasivos cuxo Estado membro de identificación sexa España.