Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigas formais

A opción pola aplicación do RECC debe exercitarse ao tempo de presentar a declaración de comezo de actividade, ou ben, na declaración censal (modelo 036 ou 037) durante o mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba facer efecto.A opción enténdese prorrogada, salvo renuncia.

A renuncia ao RECC exercitarase mediante comunicación ao órgano competente da AEAT a través da declaración censal que se presentará no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural no que debe producir efectos.A devandita renuncia terá efectos para un período mínimo de tres anos.

Os suxeitos pasivos acollidos a este réxime deberán incluír no libro rexistro de facturas expedidas a seguinte información:

  1. Que a operación se efectuou conforme ao RECC.

  2. As datas de cobramento, parcial ou total, da operación, con indicación por separado do importe correspondente.

  3. Indicación da conta bancaria ou do medio de cobramento utilizado, que poida acreditar o cobramento total ou parcial da operación.

Os suxeitos pasivos acollidos a este réxime, así como os suxeitos pasivos non acollidos ao RECC pero destinatarios de operacións afectadas por este deberán incluír no libro rexistro de facturas recibidas a seguinte información:

  1. Que a operación se efectuou conforme ao RECC.

  2. As datas de pagamento, parcial ou total, da operación, con indicación por separado do importe correspondente.

  3. Indicación do medio de pagopor o que se satisfai o importe total ou parcial da operación.