Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obriga de conservar as facturas

Os empresarios e profesionais deben conservar, durante o prazo previsto na Lei Xeral Tributaria, os seguintes documentos:

  • As facturas recibidas.

  • As copias ou matrices das facturas expedidas conforme ao artigo 2.1 e 2 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

  • Os xustificantes contables a que se refire o número 4º do apartado un do artigo 97 da Lei do Imposto.

  • Os recibos xustificativos do reintegro da compensación do réxime especial da agricultura, gandería e pesca, tanto o orixinal daquel, por parte do seu expedidor, coma a copia, por parte do titular da explotación.

  • Os documentos acreditativos do pagamento do Imposto á Importación.

Esta obriga tamén incumbe aos empresarios ou profesionais acollidos aos réximes especiais do IVA, así como aos que sen ter a condición de empresarios ou profesionais, sexan suxeitos pasivos do imposto, aínda que neste caso só alcanzará aos xustificantes contables que se citan no guión terceiro e ás facturas recibidas.

Os devanditos documentos débense conservar de forma que se garanta o acceso a eles por parte da Administración Tributaria sen demora, salvo causa debidamente xustificada.En particular, esta obriga pode cumprirse mediante a utilización de medios electrónicos.

A conservación por medios electrónicos débese efectuar de maneira que se asegure a súa lexibilidade no formato orixinal no que se recibisen ou se remitise, así como, no seu caso, a dos datos asociados e mecanismos de verificación de firma ou outros elementos autorizados que garantan a autenticidade da súa orixe e a integridade do seu contido.

O lugar de conservación dos documentos de facturación é indiferente, salvo que se efectúe fóra de España, en cuxo caso se considerará que se cumpriu a obriga, unicamente se se realiza a través de medios electrónicos que garantan o acceso en liña, así como a súa carga remota e utilización por parte da Administración Tributaria da documentación así conservada.Nestes casos deberase comunicar con carácter previo esta circunstancia á Axencia Estatal de Administración Tributaria.