Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Obrigas formais

Os empresarios ou profesionais que realicen operacións que teñan por obxecto ouro de investimento e outras actividades ás que non aplíquese o réxime especial, deberán facer constar no Libro Rexistro de facturas recibidas, coa debida separación, as adquisicións ou importacións que correspondan a cada sector diferenciado de actividade.

Os empresarios ou profesionais que realicen operacións que teñan por obxecto ouro de investimento deberán conservar as copias das facturas correspondentes ás devanditas operacións, así como os rexistros das mesmas, durante un período de cinco anos (artigo 140.sexies da Lei do IVE ).