Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2022.

Obrigas en materia de facturación

A correcta aplicación do IVE esixe a correcta aplicación das normas de facturación, cuxa importancia se manifesta nunha dobre vertente:

  • No ámbito da repercusión do Imposto, agás supostos específicos.

  • No referente á dedución do IVE soportado ou satisfeito, pois o destinatario da operación ten que estar en posesión dunha factura para poder deducir as cotas do IVE.

A obriga de facturar dos empresarios e profesionais recóllese no artigo 29.2.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, no artigo 164, apartado un, número 3º da Lei do IVE e no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro (BOE do 1 de decembro).

Este capítulo céntrase nas obrigas existentes no réxime xeral, en tanto que nos capítulos 6 e 7 detállanse as especialidades en materia de facturación que son de aplicación nos réximes especiais. Tampouco é obxecto deste manual a facturación telemática regulada nos artigos 9 e 10 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación e na Orde EHA/962/2007, do 10 de abril, pola que se desenvolven determinadas disposicións sobre facturación telemática e conservación electrónica de facturas.

  1. Obriga de facturar
  2. Facturas expedidas por terceiros
  3. Contido xeral das facturas ordinarias
  4. Facturas simplificadas
  5. Prazos de expedición e envío das facturas
  6. Obriga de conservar as facturas
  7. Documentos de facturación como xustificantes de deducións
  8. Facturas de rectificación