Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

1. Actualización do IVE á normativa aduaneira comunitaria

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, modifícanse varios preceptos da Lei do   IVE  para a harmonización e adaptación do seu contido á normativa aduaneira comunitaria, no tocante á :

  • A feita impoñible importación, incluíndo a ultimación do réxime de depósito distinto do aduaneiro de bens previamente importados e vinculados ao devandito réxime aplicando a exención do artigo 65 da Lei do IVE, agás en relación aos bens obxecto de Impostos Especiais a que se refire a letra b) do apartado quinto do anexo da Lei do IVE, en cuxo caso a  ultimación do réxime de depósito distinto do aduaneiro determinará a realización dunha operación asimilada á importación , e non unha importación.

    En relación a estas modificacións, realízanse unha serie de axustes técnicos para incluír o  cálculo da base impoñible das importacións e das operacións asimiladas a importacións de bens  no caso  de bens que abandonen o réxime de depósito distinto do aduaneiro.

  • As operacións asimiladas ás importacións , eliminando a mención á saída de áreas exentas como un espazo físico determinado.

  • As exencións nas exportacións, engadindo o suposto de que os bens sexan transportados fóra da Comunidade por quen ostente a condición de exportador de conformidade coa normativa aduaneira.

  • As exencións nas operacións asimiladas ás exportacións , que non comprenderán as exportacións, entregas intracomunitarias ou operacións exentas polos artigos 20 e 20 bis LIVE. Así mesmo, establécese a exención dos servizos prestados por profesionais estibadores en nome propio a favor de empresas estibadoras que, pola súa parte, préstenos aos titulares da explotación de determinados buques.

  • As exencións relativas ás situacións de depósito temporal e outro situacións, que non comprenderán as exportacións e operacións asimiladas, así como as operacións exentas polo artigo 20  da Lei do IVE.

  • A liquidación do IVE nas importacións , engadindo o suposto de que a declaración aduaneira se presente noutro Estado membro, en cuxo caso basearase na información recibida do mesmo.