Saltar ao contido principal

Manual práctico IVE 2023.

Portada do manual práctico de IVE 2023

Esta publicación ten efectos meramente informativos

 1. Número de identificación da publicación (NIPO)
 2. Presentación
 3. Capítulo 1. Novidades a destacar en 2023
 4. Capítulo 2. Introdución
 5. Capítulo 3. Feito impoñible e Exencións
 6. Capítulo 4. Suxeitos pasivos. Repercusión. Devindicación. Base impoñible e Tipo impositivo
 7. Capítulo 5. Deducións e devolucións
 8. Capítulo 6. Os réximes especiais no IVE
 9. Capítulo 7. A fiscalidade das PEMES. O réxime simplificado
 10. Capítulo 8. A xestión do Imposto sobre o Valor Engadido
 11. Capítulo 9. As declaracións informativas do IVE. Modelos 390, 349 e 379
 12. Capítulo 10. Obrigas formais dos suxeitos pasivos do IVE: Facturas e Libros Rexistro
 13. Apéndice normativo
 14. Índice de modelos