Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Facturas simplificadas

A. Facturas simplificadas

 1. A obriga de facturación pode ser cumprida mediante a expedición de factura simplificada e copia desta nos seguintes supostos:

  1. Cando o importe non exceda de 400 euros, IVE incluído.

  2. Cando deba expedirse unha factura rectificativa.

 2. Nas seguintes operacións, cando o seu importe non exceda de 3.000 euros, IVE incluído:

  1. Vendas polo miúdo. Considéranse vendas polo miúdo as entregas de bens mobles corporais ou semoventes en que o destinatario da operación non actúe como empresario ou profesional, senón como consumidor final daqueles . Non se reputarán vendas polo miúdo as que teñan por obxecto bens que polas súas características obxectivas, envasado, presentación ou estado de conservación sexan principalmente de utilización empresarial ou profesional.

  2. Vendas ou servizos en ambulancia.

  3. Vendas ou servizos a domicilio do consumidor.

  4. Transporte de persoas e as súas equipaxes.

  5. Servizos de hostalaría e restauración prestada por restaurantes, bares e establecementos similares, así como a subministración de comidas e bebidas para consumir no acto.

  6. Salas de baile e discotecas.

  7. Servizos telefónicos prestados mediante cabinas ou tarxetas magnéticas ou electrónicas recargables que non permitan a identificación do portador.

  8. Servizos de salón de peiteado e institutos de beleza.

  9. Utilización de instalacións deportivas.

  10. Revelado de fotografías e servizos prestados por estudios fotográficos.

  11. Aparcadoiro e estacionamento de vehículos.

  12. Alugamento de películas.

  13. Servizos de tinturaría e lavandaría.

  14. Utilización de autoestradas de peaxe.

  15. Aquelas que autorice o Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

As facturas simplificadas deben conter polo menos os seguintes datos:

 • Número e, se é o caso, serie. A numeración será correlativa.

 • Data de expedición.

 • Data en que se efectuasen as operacións ou recibísese o pagamento anticipado, sempre que sexa distinta á de expedición da factura.

 • Número de identificación fiscal, así como o nome e apelidos, razón ou denominación social do obrigado á súa expedición.

 • A identificación do tipo de bens entregados ou de servizos prestados.

 • Tipo impositivo aplicado e, opcionalmente tamén a expresión «IVE incluído».

 • Contraprestación total.

 • No caso de facturas rectificativas, a referencia expresa e inequívoca da factura rectificada e das especificacións que se modifican.

 • As mencións recollidas nas facturas ordinarias relativas á aplicación de réximes especiais e a determinadas operacións (exentas, con investimento do suxeito pasivo, etc.).

B. Documentos expedidos polo destinatario

Quen realicen adquisicións de bens ou servizos ás persoas ou entidades acollidas ao réxime especial de agricultura, gandaría e pesca no IVE, deberán expedir un recibo asinado polo suxeito pasivo acollido ao devandito réxime especial.