Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Réxime da Unión

1. Definicións

Considerarase:

 1. Empresario ou profesional non establecido no Estado membro de consumo: todo empresario ou profesional que teña establecida a sede da súa actividade económica no territorio da Comunidade ou que posúa nela un establecemento permanente, pero que non teña establecida a devandita sede no territorio do Estado membro de consumo nin posúa nel un establecemento permanente.

 2. Estado membro de identificación:

  • O Estado membro en que o empresario ou profesional teña establecida a sede da súa actividade económica.

  • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica na Comunidade, atenderase ao único Estado membro en que teña un establecemento permanente.

  • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica na Comunidade, pero dispoña de establecemento permanente en varios Estados membros, o Estado polo que opte de entre os Estados membros en que dispoña dun establecemento permanente.

  • Cando o empresario ou profesional non teña establecida a sede da súa actividade económica nin teña establecemento permanente algún na Comunidade, o Estado membro en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens e se houbese máis dun o Estado membro polo que opte.

  A opción por un Estado membro vinculará en tanto non sexa revogada e será válida, como mínimo, durante o ano natural en que se exercita a opción e os dous anos seguintes.

 3. Estado membro de consumo:

  • No caso das prestacións de servizos, o Estado membro en que se considera que ten lugar a prestación de servizos.

  • No caso de vendas a distancia intracomunitaria de bens, o Estado membro de chegada da expedición ou o transporte dos bens con destino ao cliente.

  • No caso de entregas de bens por parte dunha interface, cando a expedición ou o transporte dos bens entregados comece e acabe no mesmo Estado membro.

2. Ámbito de aplicación

Poderán acollerse ao réxime da Unión:

 1. Os empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade, pero non no Estado membro de consumo, que presten servizos que se consideren prestados neste último, a destinatarios que non teñan a condición de empresario ou profesional.

 2. Os empresarios ou profesionais que realicen vendas a distancia intracomunitaria de bens.

 3. As interfaces electrónicas que realicen as entregas interiores de bens nas condicións previstas no artigo 8 bis.b) desta a Lei do IVE.

O réxime da Unión aplicarase a:

 1. Todas as prestacións de servizos efectuadas polos empresarios ou profesionais acollidos a este réxime que se localicen nun Estado membro distinto daquel en que o empresario ou profesional acollido a este réxime especial teña a sede da súa actividade ou un establecemento permanente.

 2. Todas as vendas intracomunitarias a distancia efectuada polo empresario ou profesionais acollidos a este réxime.

 3. Todas as entregas interiores efectuados polas interfaces electrónicas acollidas a este réxime nas condicións previstas no artigo 8 bis.b) de Lei do IVE.

3. Identificación para os efectos deste réxime

O número de operador para os efectos do Réxime da Unión cando España sexa o estado membro de identificación será o número de identificación fiscal xa asignado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria ao empresario ou profesional.

4. Obrigas formais

As obrigas formais no caso de que España sexa o estado membro de identificación son as seguintes:

 1. Dispor de número de identificación fiscal.

 2. Declarar o inicio, modificación ou cesamento das operacións acollidas a este réxime especial (formulario 035).

 3. Presentar unha autoliquidación por cada trimestre natural, independentemente de que realizase operacións ás que se aplíquelles este réxime especial (modelo 369).

  A autoliquidación presentarase durante o mes seguinte ao do período ao que se refire a mesma.

 4. Ingresar o imposto correspondente a cada autoliquidación no prazo de presentación da autoliquidación.

 5. Levar e manter un rexistro das operacións incluídas neste réxime especial.

  Este rexistro estará a disposición tanto do Estado membro de identificación como do de consumo e conservarase durante un período de dez anos.

 6. Expedir e entregar factura por todas as operacións acollidas a este réxime especial.

5. Modificación das autoliquidacións

Calquera modificación das cifras contidas nas autoliquidacións presentadas, efectuaranse na autoliquidación correspondente a un período posterior presentado no prazo máximo de tres anos desde a data en que debeu presentarse a autoliquidación inicial que se pretende modificar.

6. Dedución das cotas soportadas

 1. No caso de que España sexa o estado membro de identificación, os empresarios ou profesionais acollidos a este réxime especial, non poderán deducirse na autoliquidación periódica correspondente a este réxime (modelo 369) as cotas soportadas na adquisición ou importación de bens e servizos destinados á realización das operacións acollidas ao mesmo.

 2. Polas cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto:

  • Se ademais das operacións incluídas neste réxime realizan outras polas que teñan obriga de presentar autoliquidacións periódicas de IVE, deduciranas nas devanditas autoliquidacións.

  • Se non realizan esoutras operacións e non están establecidos na Comunidade, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 119 bis da Lei do IVE, sen que se esixa que estea recoñecida a existencia de reciprocidade de trato a favor dos empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto, nin a designación de representante fiscal en España.

 3. Polas cotas soportadas noutros Estados membros:

  • Se están establecidos no territorio de aplicación do Imposto, solicitarán a devolución polo procedemento previsto no artigo 117 bis da Lei do IVE.

  • Se non están establecidos no territorio de aplicación o Imposto nin o resto da Comunidade, solicitarán a devolución polo procedemento previsto na normativa do Estado membro en que se soportasen en desenvolvemento da Directiva 86/560/CEE, do Consello, do 17 de novembro de 1986, sen que se poida esixir o recoñecemento de reciprocidade de trato nin a designación de representante fiscal nese Estado membro.

 4. No caso de empresarios ou profesionais con sede nas Canarias, Ceuta ou Melilla, que non están establecidos no territorio de aplicación do Imposto nin no resto da Comunidade e que non realizan outras operacións distintas das acollidas ao réxime especial que lle obriguen a presentar autoliquidacións polo réxime xeral do IVE:

  • Solicitarán a devolución das cotas soportadas en España a través do procedemento previsto no artigo 119 da Lei do IVE.

  • Solicitarán a devolución das cotas soportadas noutros Estados membros a través do procedemento previsto no artigo 117 bis da Lei do IVE, en aplicación da Directiva 2008/9/CE.