Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas formais

A opción pola aplicación do RECC debe exercitarse ao tempo de presentar a declaración de comezo de actividade, ou ben, na declaración censual (modelo 036 ou 037) durante o mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto. A opción enténdese prorrogada, agás renuncia.

A renuncia ao RECC exercitarase mediante comunicación ao órgano competente da AEAT a través da declaración censual que se presentará no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que debe prover efectos. A devandita renuncia terá efectos para un período mínimo de tres anos.

Os suxeitos pasivos acollidos a este réxime deberán incluír no libro rexistro de facturas expedidas a seguinte información:

  1. Que a operación se efectuou conforme ao RECC .

  2. As datas de cobramento, parcial ou total, da operación, con indicación por separado do importe correspondente.

  3. Indicación da conta bancaria ou do medio de cobramento utilizado, que poida acreditar o cobramento total ou parcial da operación.

Os suxeitos pasivos acollidos a este réxime, así como os suxeitos pasivos non acollidos ao RECC pero destinatarios de operacións afectadas polo mesmo, deberán incluír no libro rexistro de facturas recibidas a seguinte información:

  1. Que a operación se efectuou conforme ao RECC .

  2. As datas de pagamento, parcial ou total, da operación, con indicación por separado do importe correspondente.

  3. Indicación do medio de pagamento polo que se satisfai o importe total ou parcial da operación.