Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Regularización de deducións por bens de investimento

As cotas soportadas en bens de investimento deben regularizarse durante os 4 anos naturais seguintes (en terreos ou edificacións, 9 anos ) a aquel en que se adquiran ou utilícense ou entren en funcionamento, se este momento é posterior á adquisición.

Só se regulariza se entre a porcentaxe de dedución definitiva de cada un dos anos do período de regularización e o que se utilizou o ano en que se soportou a repercusión, existe unha diferenza superior a 10 puntos.

Non procede regularizar en caso de perda ou inutilización dos bens de investimento por causa non imputable ao suxeito pasivo debidamente xustificada.

  1. Concepto de bens de investimento
  2. Procedemento de regularización
  3. Entregas de bens de investimento durante o período de regularización