Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Entregas de bens de investimento durante o período de regularización

No caso de que os bens de investimento transmítanse durante o período de regularización, efectúase unha regularización única polos anos do período de regularización que queden por transcorrer, aplicando as seguintes regras:

 1. Entrega suxeita e non exenta: considérase que o ben se empregou só en operacións con dereito a deducir durante o ano de venda e os restantes ata a expiración do período de regularización (porcentaxe do 100 por cen).

  Límite da dedución: a cota reportada pola entrega do ben.

 2. Entrega exenta ou non suxeita: considérase que o ben se empregou só en operacións sen dereito a deducir durante todo o ano de venda e os restantes ata a expiración do período de regularización (porcentaxe do 0 por cen).

  Non obstante, ás entregas exentas ou non suxeitas que orixinan o dereito á dedución, serálles aplicable a regra primeira.

  Límite das deducións: a cota que resultaría de aplicar o tipo impositivo vixente aplicable a bens da mesma natureza ao valor interior dos bens exportados ou enviados a outro Estado membro.

Exemplo:

Un edificio adquirido en “n-1” por 2.000.000 de euros, máis 420.000 euros de IVE, véndese en “n” por 1.000.000 de euros.

A pro rata ou porcentaxe definitiva de dedución de “n-1” foi do 50 %.

 1. Se a entrega está suxeita e non exenta por renuncia á exención:

  IVE repercutido na venda: (1.000.000 x 21 %) = 210.000 euros

  Regularización:

  • IVE deducible en “n-1”: 420.000 x 50% = 210.000 euros
  • IVE deducible en “n”: - 420.000 x 100% = - 420.000 euros
  • Total: (210.000 euros - 420.000 euros) = - 210.000 euros

  • Esta diferenza negativa divídese entre 10 e multiplícase por 9:

  • (-210.000 ÷ 10) x 9 = - 189.000 euros (*)

  Dedución complementaria de 189.000 euros

 2. Se a entrega está suxeita pero exenta:

  IVE repercutido na venda: 1.000.000 x 21% = 210.000 euros

  Regularización:

  • IVE deducible en “n-1”: 420.000 x 50% = 210.000 euros
  • IVE deducible en “n”: - 420.000 x 0% = 0 euros
  • Total: 210.000 euros

  • Esta diferenza positiva divídese entre 10 e multiplícase por 9:

  • (210.000 ÷ 10) x 9 = 189.000 euros (*)

  Ingreso complementario de 189.000 euros

Nota ao exemplo:

(*) Divídese entre 10, porque ao tratarse dunha edificación o período de regularización é de 10 anos, e multiplícase por 9, porque son os anos que faltan para que termine o período de regularización, computandose para estes fins o ano en que se produce a transmisión.