Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Requisitos subxectivos

Poden aplicar o Réxime especial do criterio de caixa (de agora en diante RECC), os suxeitos pasivos cuxo volume de operacións durante o ano natural anterior non superase os 2.000.000 de euros.

Para o cálculo do volume de operacións tomarase o importe total das mesmas, excluído o IVE e se é o caso a recarga de equivalencia e a compensación a prezo fixado, das entregas de bens e prestacións de servizos efectuados polo suxeito pasivo durante o ano natural anterior, excluídas as exentas, así como as entregas ocasionais de bens inmobles, as de bens de investimento e as operacións financeiras e as exentas relativas ao ouro de investimentos non habituais. As operacións entenderanse realizadas cando se produza ou producísese a devindicación do IVE se ás operacións non lles fose de aplicación o RECC.

Quedarán excluídos os suxeitos pasivos cuxos cobramentos en efectivo respecto dun mesmo destinatario durante o ano natural superen a contía de 100.000 euros.