Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Devolucións

No IVE prodúcense os seguintes supostos en que pode solicitarse a devolución do Imposto:

  1. Suposto xeral: cando as cotas soportadas sexan maiores que as reportadas, pódese solicitar a devolución na autoliquidación correspondente ao último período do ano.

  2. Devolucións a suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual: poden solicitar mensualmente a devolución.

  3. Devolucións a exportadores en réxime de viaxeiros.

  4. Devolucións aos empresarios ou profesionais non establecidos no territorio de aplicación do Imposto.

  5. Devolucións a empresarios ou profesionais que adquiran a devandita condición exclusivamente para os efectos de realizar a título ocasional entregas intracomunitarias de medios de transporte novo, exentas do imposto.

  6. Devolucións a empresarios ou profesionais que tributen en réxime simplificado pola actividade de transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada, das cotas deducibles soportadas na adquisición de determinados medios de transporte afecto á devandita actividade.

  7. Devolucións a Entes públicos ou establecementos privados de carácter social das cotas soportadas que non puidesen deducirse totalmente na adquisición de bens que sexan obxecto dunha entrega posterior a Organismos recoñecidos que os exporten fóra do territorio da Comunidade.

  8. Devolucións das cotas soportadas polos destinatarios de determinadas operacións exentas relativas aos Cuarteis Xerais Internacionais da OTAN e aos Estados parte no devandito Tratado.

  9. Devolucións das cotas soportadas polas forzas armadas dos Estados membros da Unión Europea afectada a un esforzo no ámbito da política común de seguridade e defensa de acordo co que se dispón no artigo 5.2 do Regulamento aprobado polo Real decreto 443/2023, do 13 de xuño.

Pode consultar as particularidades do procedemento de devolución no Capítulo 8 deste Manual práctico.