Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Contido

Deben anotarse:

As facturas expedidas, incluso as relativas a operacións exentas e de autoconsumo.

O artigo 63.3 do RIVE establece o contido do libro rexistro das facturas expedidas. Non obstante, debe advertirse que a información que hai que recoller neste libro é maior no caso de tratarse de suxeitos pasivos obrigados a levar os Libros rexistro a través da Sede electrónica:

1. Con carácter xeral, no libro rexistro de facturas expedidas deberá consignarse o número de factura e, se é o caso, serie, a data de expedición, a data de realización das operacións, no caso de que sexa distinta da anterior, o nome e apelidos, razón social ou denominación completa e número de identificación fiscal do destinatario, base impoñible das operacións, determinada conforme aos artigos 78 e 79 da Lei do IVE e, se é o caso, o tipo impositivo e a cota tributaria.

Con efectos do 1 de xullo de 2023, cando non proceda a emisión de factura rectificativa en operacións acollidas ao réxime especial das axencias de viaxes ou ao réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección, anotaranse no libro rexistro de facturas expedidas as regularizacións ou axustes da base impoñible e cota calculada inicialmente, consecuencia de descontos ou outras circunstancias posteriores á devindicación da operación

De acordo coa esta redacción, o contido dos asentos que conforman o libro rexistro de facturas expedidas (sen prexuízo das autorizacións relativas á documentación das operacións e de rexistro, concedidas polo Departamento de Xestión Tributaria no exercicio das súas competencias) será o seguinte:

Nº (e serie)Data de expediciónData de realización
operacións
Apelidos e nome, razón social ou denominación
completa do destinatario
NIF do destinatarioBITipoCota
(1)
---
--- (2)
---
(3)
---
(3)
---
(4)
---
(5)
---
(5)
---

Notas á táboa:

(1) Se é o caso, poderán expedirse facturas mediante series separadas cando existan razóns que o xustifiquen. Non obstante, será obrigatoria a expedición en series específicas nos casos previstos no artigo 6.1.a) do Regulamento de facturación. (Volver)

(2) Se é distinta á de expedición. (Volver)

(3) Este dato non cómpre nas facturas simplificadas agás nos supostos do artigo 7, apartados 2 e 3 do Regulamento de facturación. (Volver Apelidos) (Volver NIF)

(4) De acordo aos artigos 78 e 79 da Lei do IVE. (Volver)

(5) Se é o caso, se se trata de operacións suxeitas e non exentas. (Volver Tipo) (Volver Cota)

Tal e como se mencionou no capítulo 6 deste Manual, se a operación se efectuou conforme ao réxime especial do criterio de caixa, deberanse incluír adicionalmente as mencións á data de cobramento (parcial ou total), o importe cobrado e o medio de cobramento utilizado.

2. Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, de forma adicional ao contido recollido nos parágrafos anteriores, deberá incluírse o seguinte detalle por cada rexistro de factura expedida:

 • Tipo de factura expedida, indicando se se trata dunha factura completa ou, simplificada, factura rectificativa, indicando o motivo e importes correspondentes á rectificación, factura emitida en substitución de facturas simplificadas expedidas con anterioridade, así como se o rexistro corresponde a un asento resumo de facturas ou se a factura foi expedida polo destinatario ou por un terceiro.

  A identificación das facturas rectificadas e substituídas é opcional solo aos efectos de rexistro nos Libros, sendo obrigatoria a súa identificación na factura en si mesma.

 • Identificación, se é o caso, de se se trata dunha rectificación rexistral a que se refire o artigo 70 do RIVE.

 • Descrición das operacións.

 • Período de liquidación das operacións que se rexistran.

 • As mencións correspondentes aos réximes especiais de ouro de investimento, grupo de entidades (nivel avanzado), axencia de viaxes, bens usados, obxectos de arte ou de antigüidades e obxectos de colección, criterio de caixa, así como as mencións a que se trata dunha operación exenta e, se é o caso, a referencia ao precepto que ampara a exención, que a operación non se encontra suxeita ao IVE, que a mesma é obxecto de investimento do suxeito pasivo, que a mesma expediuse en virtude dunha autorización en materia de facturación ou rexistrado ao abeiro dunha autorización en materia de simplificación de rexistro.

 • Importe total nos casos das operacións ás que sexa de aplicación o réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades, e obxectos de colección ou o réxime especial das axencias de viaxes.

Cada unha destas tipoloxías de factura e de réximes especiais ou mencións na factura debe informarse atendendo ás claves e especificacións recollidas no Anexo I da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a leva dos Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Como consecuencia da eliminación doutras obrigas formais (modelo 347, modelo 340 e modelo 390), débense informar unha serie de cuestións adicionais ás tradicionalmente informadas nos libros rexistro. Esta información que se desenvolve a través da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, é a seguinte:

 • As axencias de viaxes deberán identificar as facturas que documenten as prestacións de servizos en cuxa contratación interveñan como mediadoras en nome e por conta allea que cumpran cos requisitos a que se refire a disposición adicional cuarta do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

 • Débese identificar as facturas emitidas por operacións de arrendamento de locais de negocios. Ademais, se o arrendamento non está suxeito a retención debe informarse das referencias catastrais e dos datos necesarios para a localización dos inmobles arrendados.

 • Identificación dos cobramentos por conta de terceiros de honorarios profesionais ou de dereitos derivados da propiedade intelectual, industrial, de autor ou outros por conta dos seus socios, asociados ou colexiados efectuados por sociedades, asociacións, colexios profesionais ou outras entidades que, entre as súas funcións, realicen as de cobramento.

 • Importes que se perciban en contraprestación por transmisións de inmobles, efectuadas ou que se deban efectuar, que constitúan entregas suxeitas no Imposto sobre o Valor Engadido. Estes importes percibidos deben entenderse como importes reportados para os efectos do seu rexistro.

Por último, tamén debe informarse neste libro rexistro, pero só con carácter anual, durante os trinta primeiros días do mes de xaneiro seguinte ao exercicio ao que se refiran, e de forma agrupada:

 • Os importes superiores a 6.000 euros que se percibisen en metálico durante o exercicio dunha mesma persoa ou entidade.

 • As entidades aseguradoras deberán informar das operacións de seguros, nos mesmos termos que viñan informando nas declaracións informativas, modelo 347 e 340, polos importes das primas ou contraprestacións percibidas.

3. No Libro rexistro de facturas expedidas débese anotar, unha por unha, as facturas expedidas. Non obstante, segundo establece o artigo 63.4 do RIVE, poderán:

 • Agruparse en asentos resumos as facturas expedidas na mesma data e numeradas correlativamente (lembrese que, cando se documenten as operacións efectuadas nun mesmo ano mediante facturas ordinarias e simplificadas, será obrigatoria a expedición mediante series separadas dunhas e outras, nos termos establecidos nos artigos 6 e 7 do Regulamento de facturación), sempre que se cumpran simultaneamente os seguintes requisitos:

  1. Que nos documentos obxecto do asento resumo non sexa preceptiva a identificación do destinatario, conforme ao que se dispón no Regulamento de facturación.

  2. Que a devindicación das operacións documentadas producísese dentro dun mesmo mes natural.

   Nos asentos resumos das facturas farase constar a data en que se expedisen, a base impoñible global, o tipo impositivo, a cota global e os números iniciais e final dos documentos anotados, e se as operacións se efectuaron conforme ao réxime especial do criterio de caixa (incluíndose neste caso a mención).

 • Dividir unha soa factura en varios asentos correlativos cando inclúa operacións que tributen a tipos impositivos distintos.

Igualmente, deberán anotarse de forma separada:

 • As facturas rectificativas.

 • As facturas que documenten as operacións intragrupo que se realizan entre entidades que apliquen o nivel avanzado do Réxime Especial do grupo de entidades.