Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Procedemento de inscrición no rexistro de devolución mensual

As solicitudes de inscrición no rexistro presentaranse no mes de novembro do ano anterior a aquel en que deban prover efectos. A inscrición no rexistro realizarase desde o día 1 de xaneiro do ano en que deba prover efectos. Non obstante, os suxeitos pasivos que non solicitasen a inscrición no rexistro no prazo establecido no parágrafo anterior, así como os empresarios ou profesionais que non iniciasen a realización de entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes a actividades empresariais ou profesionais, pero adquirisen bens ou servizos coa intención, confirmada por elementos obxectivos, de destinaros ao desenvolvemento de tales actividades, poderán igualmente solicitar a súa inscrición no rexistro durante o prazo de presentación das autoliquidacións periódicas. En ambos os dous casos, a inscrición no rexistro proverá efectos desde o día seguinte a aquel en que finalice o período de liquidación das devanditas autoliquidacións.

A entidade dominante dun grupo que vaia a optar pola aplicación do réxime especial do grupo de entidades, en que todas elas acordasen, así mesmo, solicitar a inscrición no rexistro, deberá presentar a solicitude conxuntamente coa opción polo devandito réxime especial, na mesma forma, lugar e prazo que esta, provendo efectos desde o inicio do ano natural seguinte. No suposto de que os acordos para a inscrición no rexistro adoptásense con posterioridade, a solicitude deberá presentarse durante o prazo de presentación das autoliquidacións periódicas, provendo efectos desde o día seguinte a aquel en que finalice o período de liquidación das devanditas autoliquidacións.

A presentación de solicitudes de inscrición no rexistro fóra dos prazos establecidos comportará a súa desestimación e arquivo sen máis trámite que o de comunicación ao suxeito pasivo.

Os suxeitos pasivos poderán entender desestimada a solicitude de inscrición no rexistro se transcorridos tres meses desde a súa presentación, non recibiron notificación expresa da resolución do expediente.

O incumprimento dalgún dos requisitos establecidos no apartado anterior, ou a constatación da inexactitude ou falsidade da información censual facilitada á Administración Tributaria, será causa suficiente para a denegación da inscrición no rexistro ou, en caso de tratarse de suxeitos pasivos xa inscritos, para a exclusión pola Administración Tributaria do devandito rexistro.

A exclusión do rexistro proverá efectos desde o primeiro día do período de liquidación en que se notificase o respectivo acordo e determinará a inadmisión da solicitude de inscrición durante os tres anos seguintes á data de notificación da resolución que acorde a mesma.

Os suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual estarán obrigados a permanecer nel polo menos durante o ano para o que se solicitou a inscrición ou tratandose de suxeitos pasivos que solicitasen a inscrición durante o prazo de presentación das autoliquidacións periódicas ou de empresarios ou profesionais que non iniciasen a realización de entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes a actividades empresariais ou profesionais, polo menos durante o ano en que solicitan a inscrición e o inmediato seguinte.

As solicitudes de baixa voluntaria no rexistro presentaranse no mes de novembro do ano anterior a aquel en que deban prover efectos (decembro no caso de grupos que apliquen o réxime especial do grupo de entidades reguladas no Capítulo IX do Título IX da Lei do IVE ).

Os suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual deberán presentar as súas autoliquidacións do imposto exclusivamente por vía telemática e con periodicidade mensual.